Ф-КАТАЛОГ

ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Для здобувачів ступеня магістра

 за освітньо-професійною програмою «Літаки і вертольоти»

зі спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Випускаюча кафедра: авіа та ракетобудування

 

ПЕРЕЛІК вибіркових освітніх компонентів

Цикл професійної підготовки

рівень: другий (магістерський)

галузь знань: 13 Механічна інженерія

спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

освітньо-професійна /освітньо-наукова програма: 

«Літаки і вертольоти»

Випускова кафедра:

Авіа- та ракетобудування   ІАТ

2.2. Цикл професійної підготовки

 (Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального  Каталогів)

Шифр за ОП

Освітні компоненти (навчальні дисципліни)

Вибіркові освітні компоненти                                                    (навчальні дисципліни)

Курс

Семестр

Кредити ETCS

ПВ 1

Освітній компонент 1 Ф-Каталогу

Проектування і оптимізація систем ЛА

1

2

4

Принципи побудови систем і агрегатів літальних апаратів

Математичні методи оптимального проектування систем ЛА

ПВ 2

Освітній компонент 2 Ф-Каталогу

Спеціальні розділи механіки композитних матеріалів

1

2

4

Композиційні матеріали в аерокосмічній галузі

Математичні методи оптимізації параметрів композитних матеріалів.

ПВ 3

Освітній компонент 3 Ф-Каталогу

Новітні технології в авіації і космонавтиці

1

2

5

Математичні методи моделювання тіл та поверхонь

Методи аналізу просторового розташування 3D-моделей

ПВ 4

Освітній компонент 4 Ф-Каталогу

Методи забезпечення стійкості та керованості ЛА      

1

2

4

Методи автоматизованого розрахунку аеродинамічних характеристик ЛА

Математичні методи оптимального аеродинамічного проектування ЛА

ПВ 5

Освітній компонент 5 Ф-Каталогу

Автоматизація проектування ЛА

1

2

6

Методи оптимального автоматизованого проектування збірних конструкцій

Математичні методи оптимального проектування ЛА

  

Дисципліна

Проектування і оптимізація систем ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Розуміння структури літака і фізичних процесів, що відбуваються в системах літака, знання основ  методів проектування і конструювання

Що буде вивчатися

Розгляд літака як складної ієрархічної системи з множинними вертикальними і горизонтальними зв’язками. Вивчення основних складових систем ЛА і їх взаємозв’язок. Розрахунки складових систем ЛА і їх оптимізація. Аналіз різноваріантних рішень конкретної інженерної задачі і вибір більш досконалого варіанта.

Чому це цікаво/треба вивчати

 

Сукупність систем ЛА складають його як окрему систему більш високого рівня. Досконалість навіть всіх складових за певним параметром, не гарантує досконалість загальної системи. Вміння вибирати критерії оцінювання і ранжування їх на різних етапах проектування  дозволяють забезпечити максимально високу якість виробу.   Лише системний , інтегральний підхід дозволяє створювати конкурентноспроможну техніку.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Системному підходу при поділі складних технічних об’єктів на складові. Розумінню взаємного впливу систем ЛА між собою і на літак в цілому. Навичкам розрахунку окремих систем ЛА і вибору їх оптимальних параметрів. Реалізувати і закріпити раніше набуті в суміжних дисциплінах навички проектування.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Дозволяють визначати параметри фізичних моделей літальних апаратів та їх систем. Розробляти технічні завдання на їх проектування і виробництво. Вирішувати задачі багатовимірної оптимізації з врахуванням особливостей, притаманних літальним апаратам. 

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО.

Форма проведення занять

Лекції та лабораторні  заняття

Семестровий контроль

Залік

  

Дисципліна

Принципи побудови систем і агрегатів літальних апаратів

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Розуміння структури літака і фізичних процесів, що відбуваються в системах літака, знання основ  методів проектування і конструювання

Що буде вивчатися

Розглядатимуться методи проектування літака як складної ієрархічної системи з множинними вертикальними і горизонтальними зв’язками.  Аналіз різноваріантних рішень конкретної інженерної задачі і вибір оптимального варіанта.  Опанування методиками розрахунку основних складових систем ЛА і їх взаємозв’язок.

Чому це цікаво/треба вивчати

Якість виконаних проектних робіт обумовлює характеристики і конкурентну спроможність на ринку.  Комплексне проектування систем літака дозволяє забезпечити найвищу якість. Досконалість навіть всіх складових за певним параметром, не гарантує досконалість загальної системи. Вміння вибирати критерії оцінювання і ранжування їх на різних етапах проектування  дозволяють забезпечити максимально високу якість виробу

Чому можна навчитися (результати навчання)

Опанувати сучасні методи проектування. Системному підходу при поділі складних технічних об’єктів на складові. Розумінню взаємного впливу систем ЛА між собою і на літак в цілому. Навичкам розрахунку окремих систем ЛА і вибору їх оптимальних параметрів.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Дозволяють визначати параметри фізичних моделей літальних апаратів та їх систем. Розробляти технічні завдання на їх проектування і виробництво. Вирішувати задачі багатовимірної оптимізації з врахуванням особливостей, притаманних літальним апаратам. 

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО.

Форма проведення занять

Лекції та лабораторні  заняття

Семестровий контроль

Залік

  

Дисципліна

Математичні методи оптимального проектування систем ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" та "Основи наукових досліджень".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів оптимізації структур механічних систем ЛА і параметрів їх елементів, самостійної розробки відповідних метематичних моделей як в інтегральному (параметричному) вигляді, так і з використанням методів числової апроксимації.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни "Математичні методи оптимального проектування систем ЛА", дозволяють їм самостійно розробляти нові спеціалізовані методики автоматизованого формування структур механічних систем ЛА та визначення оптимальних параметрів їх елементів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти спеціалізовані математичні моделі механічних систем ЛА, зокрема ракет-носіів, які дають можливість  ефективно використовувати методи числового диференціювання для пошуку оптимальних проетних рішень; використовувати та вдосконалювати методи, засоби та прийоми апроксимації та інтерполяції, структурно-параметричної оптимізації на основі створення математичних моделей механічних систем, у тому числі з використанням багатокритерійних методів оптимізації; використовувати та вдосконалювати методи апроксимації кусково-безперервними функціями складних механічних систем.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Виконувати аналіз функціональних можливостей систем, шляхом розробки та використання спеціалізованого інтегрованого прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу формування розрахункових моделей систем, в тому числі багатопараметричних моделей конструкцій складних механічних систем; застосовувати набуті знання й уміння під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО.

Форма проведення занять

Лекції та лабораторні  заняття

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Спеціальні розділи механіки композиційних матеріалів

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Знання фізики і хімії на рівні бакалавра, методики розрахунку на міцність і жорсткість, основи проект ування і констроювання механічних систем.

Що буде вивчатися

Структура і складові сучасних полімерних композиційних матеріалі. Технології і обладнання для їх виробництва. Методики розрахунку односпрямованих і шаруватих композиційних матеріалів. Умови використання певних композицій і можливість створення гібрідних конструкцій. Особливості  конструювання і проектування виробів з композитних матеріалів.

Чому це цікаво/треба вивчати

Сучасні конструкції аерокосмічної техніки містять значну частку виробів з композиційних матеріалів і їх кількість буде зростати і далі. Принцип функціонування композитних матеріалів принципово різниться від роботи металевих конструкцій. Створення сучасних, передових конструкцій не можливе без знання особливостей, що притаманні таким матеріалам і умовам їх використання. Набуті знання розширюють границю знань в галузі сучасних конструкційних матеріалів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Опанувати методики розрахунків односпрямованих і шаруватих композиційних матеріалів. Вивчити структуру і складові композитів, зв’язок структури і кінцевих характеристик виробу. Ознайомитися з технологіями виготовлення волокон, зв’язуючих і матеріалів на їх основі.  Навчитися отримувати вироби під конкретну задачу.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Набуті знання дозволять скористатися ними при проектуванні  і конструюванні планера літального апарата і інших складних технічних об’єктів. Будуть корисними при виконанні магістерської роботи і в подільшій інженерній практиці.  Збільшать потенціал носія знань на ринку праці.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання

Форма проведення занять

Лекції, практичні  заняття

Семестровий контроль

Залік

  

Дисципліна

Композиційні матеріали в аерокосмічній галузі

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредита ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Основи проект ування і констроювання механічних систем, знання фізики і хімії на рівні бакалавра, методики розрахунку на міцність і жорсткість

Що буде вивчатися

Методи проектування композитних матеріалів. Вплив на характеристики  композита характеристик армуючих матеріалів і матриці. Умови і особливості використання композитів в авіації. Методики розрахунку односпрямованих і шаруватих композитних матеріалів. Умови використання певних композицій і можливість створення гібрідних конструкцій.

Чому це цікаво/треба вивчати

Дінаміка застосування сучасних КМ значно випереджає аналогічні показники металів і сплавів. Конструкція планера сучасного літака містить значну частку виробів з композитних матеріалів і їх кількість буде зростати і далі. Принцип функціонування композитних матеріалів принципово різниться від роботи металевих конструкцій. Створення сучасних, передових конструкцій не можливе без знання особливостей, що притаманні таким матеріалам і умовам їх використання. Набуті знання розширюють границю знань в галузі сучасних конструкційних матеріалів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Опанувати методики проектування і  розрахунків сучасних КМ. Вивчити структуру і складові КМ, усвідомити зв’язок структури і кінцевих характеристик виробу. Ознайомитися з технологіями складових КМ і закінчених виробів.  Навчитися проектувати вироби під конкретну задачу.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Набуті знання дозволять скористатися ними при проектуванні  і конструюванні планера літального апарата і інших складних технічних об’єктів. Будуть корисними при виконанні магістерської роботи і в подільшій інженерній практиці.  Збільшать потенціал носія знань на ринку праці.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання

Форма проведення занять

Лекції, практичні  заняття

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Математичні методи оптимізації параметрів композитних матеріалів

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредита ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів знань основ проектування і констроювання механічних систем, знання фізики і хімії на рівні бакалавра, методики розрахунку на міцність і жорсткість, наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисципліни "Основи наукових досліджень".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів оптимізації структур композитних матеріалів, як механічних систем з вірогідною кількістю зв'язків між елементами КМ, самостійної розробки метематичних моделей деталей з композитних матеріалів, так і з використанням методів числової апроксимації.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни "Математичні методи оптимізації параметрів композитних матеріалів", дозволяють їм самостійно розробляти нові спеціалізовані методики автоматизованого формування скінченно-елементних моделей структур деталей з КМ та визначення їх оптимальних параметрів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти спеціалізовані математичні моделі структур деталей з КМ, зокрема СЕ-моделі, які дають можливість  ефективно використовувати методи числового диференціювання для пошуку оптимальних структурних рішень; використовувати та вдосконалювати методи, засоби апроксимації та інтерполяції, структурно-параметричної оптимізації на основі створення математичних моделей складних композитних елементів, у тому числі з використанням багатокритерійних методів оптимізації.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Виконувати аналіз функціональних можливостей елементів композитних конструкцій, шляхом розробки та використання спеціалізованого інтегрованого прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу формування розрахункових моделей деталей з КМ, в тому числі багатопараметричних моделей конструкцій складних композитних елементів; застосовувати набуті знання й уміння під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання

Форма проведення занять

Лекції, практичні  заняття

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Новітні технології  в авіації і космонавтиці

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення даної дисципліни вимагає наявності у студентів навичок застосування комп'ютера на рівні досвідченого користувача сучасних CAD/CAM/CAE-систем з досвідом прикладного програмування, а також знань і вмінь, отриманих під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних методів і засобів інформаційних технологій для оптимізації структур механічних конструкцій літальних апаратів і параметрів їх елементів, самостійного розробляння прикладного програмного забезпечення для вирішення нестандартних проектних задач.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни " Новітні технології  в авіації і космонавтиці ", дозволяють їм самостійно розробляти нові спеціалізовані методики автоматизованого проектування авіаційної та космічної техніки, успішно їх практично реалізовувати в середовищі сучасних CAD/CAM/CAE-систем, що дозволяє здійснювати комплексну оптимізацію  складних технічних об’єктів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Використовувати та вдосконалювати методи, способи та прийоми апроксимації та інтерполяції , структурно-параметричної оптимізації на основі створення параметричних моделей об'єктів проектування,  формоутворення поверхонь літальних апаратів;

проводити науково-дослідні та конструкторсько-технологічні роботи з проектування сучасних літальних апаратів у середовищі комп’ютерних інтегрованих інформаційних систем;

 обирати найбільш оптимальні методи вирішення проектних задач; виконувати багатокритеріальну оптимізацію складних технічних об’єктів.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Ефективно використовувати сучасні інформаційні комп’ютерні технології шляхом їх спеціалізованого вдосконалення  для забезпечення належного рівня проектування, виготовлення й експлуатації авіаційної та ракетно-космічної техніки; застосовувати набуті знання й уміння під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні та практичні заняття

Семестровий контроль

Екзамен

  

Дисципліна

Математичні методи моделювання тіл та поверхонь

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення даної дисципліни вимагає наявності у студентів навичок застосування комп'ютера на рівні досвідченого користувача сучасних CAD/CAM/CAE-систем з досвідом прикладного програмування, а також знань і вмінь, отриманих під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів моделювання тіл та поверхонь, їх комп’ютерної реалізації  для оптимізації конструкції літальних апаратів, параметрів її елементів., самостійного розробляння прикладного програмного забезпечення..

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни "Математичні методи моделювання тіл та поверхонь", дозволяють їм удосконалювати наявні засоби автоматизованого проектування сучасних CAD/CAM/CAE-систем з урахуванням специфіки розробки  авіаційної та ракетно-космічної техніки,  чим суттєво підвищувати ефективність процесів її комплексної оптимізації.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Використовувати та вдосконалювати існуючі математичні методи моделювання тіл і поверхонь, способи та прийоми їх комп’ютерної реалізації  в аспекті ефективного відтворення конструкції, процесів виготовлення й експлуатації авіаційної та ракетно-космічної техніки; виконувати комп’ютерне моделювання зовнішніх поверхонь основних агрегатів літальних апаратів та елементів їх конструктивно-силового набору з подальшою її структурно-параметричною оптимізацією; проводити науково-дослідні та конструкторсько-технологічні роботи з проектування сучасних літальних апаратів у середовищі комп’ютерних інтегрованих інформаційних систем.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Ефективно використовувати сучасні математичні методи моделювання тіл та поверхонь у середовищі комп’ютерних інформаційних технологій для забезпечення високого рівня проектування, виготовлення й експлуатації авіаційної та ракетно-космічної техніки;

застосовувати набуті знання, уміння й навички під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні та практичні заняття

Семестровий контроль

Екзамен

  

Дисципліна

Методи аналізу просторового розташування 3D-моделей

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення даної дисципліни вимагає наявності у студентів навичок застосування комп'ютера на рівні досвідченого користувача сучасних CAD/CAM/CAE-систем з досвідом прикладного програмування, а також знань і вмінь, отриманих під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка".

Що буде вивчатися

Процес розробки математичного уявлення про розташування будь-якого тривимірного об'єкту за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Вивчатиметься продукт моделювання – 3D-модель та методи аналізу просторового розташування 3D-моделей

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання 3D-моделювання дозволяє вміти оперувати масштабними проектами, які ведуться компаніями з виробництва складних технічних об’єктів (ТО). Освоєння методів та підходів теоретичного 3D-моделювання з метою розташування об’єктів дозволяє уникнути багатьох помилок до початку створення реальних компонентів складних ТО

Чому можна навчитися (результати навчання)

Застосування апарату класичної математики для вирішення задач оптимізації – варіаційного обчислення та задачі розміщення компонентів моделей складних ТО. При розташуванні компонентів освоєння методу послідовно-одиночного розміщення

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Студенти матимуть наступні уміння:

-розв’язуватимуть завдання розташування геометричних об’єктів і локалізації тіл та поверхонь;

- використовуватимуть здобуті основні теоретичні підходи для компонування 3D-моделей компонентів конструкції, систем та обладнання складних ТО

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні та практичні заняття

Семестровий контроль

Екзамен

  

Дисципліна

Методи забезпечення стійкості та керованості ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Основи наукових досліджень", "Методи розробки інтегрованого програмного забезпечення" та "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" .

Що буде вивчатися

Основні засади теорії, методики та практики моделювання траекторії руху літального апарату, а також визначення обертальних характеристик ЛА методами числового диференціювання і інтегрування.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Методи забезпечення стійкості та керованості ЛА", дозволяють їм самостійно виконувати дослідження параметрів руху літальних апаратів, вирішувати задачі забезпечення керованості та стійкості літаків, створювати нові методики оптимізації динамічних характеристик літаків за допомогою методів обчислюваної математики.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти методики та алгоритми розрахунку динамічних характеристик за допомогою методів обчислюваної математики; розробляти методики та алгоритми визначення параметрів органів керування літального апарату за допомогою методів обчислюваної математики, з урахуванням інерційних характеристик конструкції.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення при визначенні параметрів стійкості і керованості ЛА, з урахуванням інерційних характеристик, параметрів демпфірування. Визначення параметрів пристроїв, призначених для забезпечення "штучної" стійкості ЛА, в тому числі в умовах нестабільного обтікання.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостіні роботи.

Семестровий контроль

Залік

  

Дисципліна

Методи автоматизованого розрахунку аеродинамічних характеристик ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Основи наукових досліджень", та "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" .

Що буде вивчатися

Основні засади теорії, методики та практики моделювання обтікання літального апарату методами обчислюваної аеродинаміки.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Методи автоматизованого розрахунку аеродинамічних характеристик ЛА", дозволяють їм самостійно виконувати дослідження обтікання літальних апаратів, вирішувати задачі з аеродинамічного проектування сучасних літаків, створювати нові методики визначення аеродинамічних характеристик літаків за допомогою методів обчислюваної аеродинаміки

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти методики та алгоритми розрахунку аеродинамічних характеристик за допомогою методів обчислюваної аеродинаміки; розробляти методики та алгоритми оптимізації аеродинамічних характеристик агрегатів конструкції літального апарату за допомогою методів обчислюваної аеродинаміки;

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення при визначенні аеродинамічних характеристик ЛА, з урахуванням явища аеродинамічної інтерференції агрегатів; оптимізовувати геометричні параметри аеродинамічних органів керування; враховувати вплив обертальних рухів на поточні аеродинамічні параметри.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостіні роботи.

Семестровий контроль

Залік

  

Дисципліна

Математичні методи оптимального аеродинамічного проектування ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Основи наукових досліджень", та "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" .

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів оптимізації аеродинамічних характеристик ЛА, як параметрів системи, самостійної розробки відповідних метематичних моделей як в інтегральному (параметричному) вигляді, так і з використанням методів числової апроксимації.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни "Математичні методи оптимального аеродинамічного проектування ЛА", дозволяють їм самостійно розробляти нові спеціалізовані методики автоматизованого визначення оптимальної аеродинамічної конфігурації ЛА, і практично їх реалізовувати шляхом використання інтегрованого програмного забезпечення.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти спеціалізовані багатопараметричні моделі аеродинамічних компоновок ЛА, які дають можливість  ефективно використовувати математичні методи оптимізації для пошуку оптимальної аеродинамічної компоновки; використовувати та вдосконалювати методи і засоби апроксимації та інтерполяції, структурно-параметричної оптимізації на основі створення багатопараметричних моделей, у тому числі з використанням багатокритерійних методів оптимізації.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Ефективно виконувати оптимізацію аеродинамічної компоновки ЛА, шляхом розробки та використання спеціалізованого інтегрованого прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу формування розрахункових моделей, в тому числі багатопараметричних моделей ЛА на ранніх стадіях проектування; застосовувати набуті знання й уміння під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостіні роботи.

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Автоматизація проектування ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

6 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" та "Основи наукових досліджень".

Що буде вивчатися

Теорія, методика та практика автоматизації процесу проектування складного технічного об'єкта, зокрема, важкого транспортного літака.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Автоматизація проектування ЛА", дозволяють їм самостійно розробляти нові методи автоматизованого проектування елементів конструкції складних технічних об'єктів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти методи, алгоритми та формати обміну даними між проектними моделями; розробляти інтегровані програмні засоби для автоматизації обміну даними між проектними моделями; розробляти методи і алгоритми оптимізації керування процесом проектування.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення при навчанні та у професійній діяльності; здатність враховувати економічні та управлінські аспекти виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки у професійній діяльності; здатність організовувати і використовувати сумісні обговорення методів вирішення нестандартних задач проектування.

Інформаційне забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма прове-дення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

  

Дисципліна

Методи оптимального автоматизованого проектування збірних конструкцій

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

6 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" та "Основи наукових досліджень".

Що буде вивчатися

Методологія автоматизація процесу проектування складної збірної конструкції, зокрема планеру транспортного літака.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Методи оптимального автоматизованого проектування збірних конструкцій", дозволяють їм самостійно розробляти нові методи опитмального проектування багатоелементної механічної конструкції складного технічного об'єкту.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти методи, алгоритми та формати обміну даними між проектними моделями; розробляти інтегровані програмні засоби для автоматизації обміну даними між моделями деталей збірної конструкції; розробляти методи і алгоритми оптимізації структури і властивостей елементів механічної конструкції.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології та інтегроване програмне забезпечення при навчанні та у професійній діяльності; здатність розробляти математичні моделі агрегатів та елементів збірних конструкцій; визначати перелік вихідних даних, неообхідних для побудови розрахункових математичних моделей елементів складних збірних конструкцій, зокрема конструкцій літаків і вертольотів транспортної категорії; визначати схеми обміну даними між проектними моделями.

Інформаційне забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма прове-дення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

  

Дисципліна

Математичні методи оптимального проектування ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

6 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" та "Основи наукових досліджень".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів оптимізації структур механічних конструкцій ЛА і параметрів їх елементів, самостійної розробки відповідних математичних моделей як в інтегральному (параметричному) вигляді, так і з використанням методів числової апроксимації.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни "Математичні методи оптимального проектування ЛА", дозволяють їм самостійно розробляти нові спеціалізовані методики автоматизованого проектування конструкцій ЛА, і практично їх реалізовувати шляхом розширення функціональних можливостей CAE-систем.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти спеціалізовані математичні моделі конструкцій ЛА, зокрема ракет-носіів, які дають можливість  ефективно використовувати методи числового диференціювання для пошуку оптимальних проетних рішень; використовувати та вдосконалювати методи, засоби та прийоми апроксимації та інтерполяції, структурно-параметричної оптимізації на основі створення скінченно-елементних моделей конструкцій повітряно-космічних ЛА, у тому числі з використанням багатокритерійних методів оптимізації; використовувати та вдосконалювати методи апроксимації кусково-безперервними функціями складних механічних конструкцій.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Ефективно використовувати сучасні CAE-системи, шляхом розробки та використання спеціалізованого інтегрованого прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу формування розрахункових моделей, в тому числі скінченно-елементних моделей силових конструкцій складних технічних об'єктів; застосовувати набуті знання й уміння під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

 Ф-КАТАЛОГ

ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Для здобувачів ступеня доктора філософії

 за освітньо-науковою програмою «Літаки і вертольоти»

зі спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Випускаюча кафедра: авіа та ракетобудування

Дисципліна

Фізичні принципи екранного ефекту в аеродинаміці

Рівень ВО

Третій (науковий)

Курс

2

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у здобувачів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Моделювання аеродинамічних явищ та процесів в умовах дозвукових, трансзвукових та надзвукових швидкостей".

Що буде вивчатися

Основні засади теорії екранного ефекту, методики та практики математичного моделювання обтікання крила в умовах впливу підстильної поверхні.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які здобувачі отримують в процесі вивчення дисципліни "Фізичні принципи екранного ефекту в аеродинаміці", дозволяють їм самостійно виконувати дослідження обтікання літальних апаратів в умовах впливу підстильної поверхні, вирішувати задачу моделювання впливу підстильної поверхні в умовах трубного аеродинамічного експерименту та розробляти методи введення поправок в результати зазначеного експерименту.

Чому можна навчитися (результати навчання)

В результаті вивчення дисципліни здобувачі отримають знання, необхідні для розробки математичних моделей обтікання крила літака в умовах впливу підстильної поверхні, розробки методів визначення аеродинамічних та динамічних характеристик крила в умовах впливу підстильної поверхні; також здобувачі отримають відомості про вплив підстильної поверхні на аеродинамічні та динамічні характеристики несучого гвинта вертольота.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Вивчення даної дисципліни дає самостійно можливість самостійно розробляти методи підвищити точність розрахунку аеродинамічних характеристик літальних апаратів ( літаків та вертольотів ) в умовах впливу підстильної поверхні, планувати та самостійно проводити трубні аеродинамічні експерименти з визначення характеристик літаків та вертольотів в умовах впливу підстильної поверхні та видавати на підставі аналізу результатів експерименту необхідні проектні рекомендації.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, практичні заняття (семінари), самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

Дисципліна

Моделювання впливу екрану на розподіл навантажень в елементах механізації крила

Рівень ВО

Третій (науковий)

Курс

2

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у здобувачів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Моделювання аеродинамічних явищ та процесів в умовах дозвукових, трансзвукових та надзвукових швидкостей".

Що буде вивчатися

Основні засади теорії визначення аеродинамічних навантажень, що діють на елементи механізації крила літака, а також методи врахування впливу зміни характеристик поля швидкостей та поля статичного тиску на перерозподіл тиску на поверхнях крила та елементів його механізації.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які здобувачі отримують в процесі вивчення дисципліни "Моделювання впливу екрану на розподіл навантажень в елементах механізації крила", дозволяють їм самостійно виконувати дослідження обтікання елементів механізації крила літака в умовах впливу підстильної поверхні, вирішувати задачі з аеродинамічного проектування сучасних літаків, створювати нові методики визначення навантажень в умовах злітно-посадкових режимів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

В результаті вивчення дисципліни здобувачі отримають знання, необхідні для визначення поля швидкостей в зоні крила літака в режимі зльоту та посадки, з урахуванням впливу підстильної поверхні, розробки методів підвищення точності розрахунку аеродинамічних навантажень, що діють на елементи механізації крила в режимі зльоту та посадки.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Вивчення даної дисципліни дає самостійно можливість самостійно розробляти методи підвищення точності розрахунку аеродинамічних аеродинамічних навантажень на елементи механізації крила літака в злітно-посадковому режимі, планувати та самостійно проводити трубні аеродинамічні експерименти з визначення розподілу тиску по елементам механізації крила в умовах впливу підстильної поверхні та видавати на підставі аналізу результатів експерименту необхідні проектні рекомендації.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, практичні заняття (семінари), самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

Дисципліна

Моделювання впливу інтерференції елементів ЛА на розподіл аеродинамічних  навантажень

Рівень ВО

Третій (науковий)

Курс

2

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у здобувачів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Моделювання аеродинамічних явищ та процесів в умовах дозвукових, трансзвукових та надзвукових швидкостей".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів моделювання тривимірного обтікання планеру літака, зокрема з використанням методу скінченних елементів.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які здобувачі отримують під час  вивчення дисципліни "Моделювання впливу інтерференції елементів ЛА на розподіл аеродинамічних  навантажень", дозволяють їм самостійно розробляти нові спеціалізовані методики визначення оптимальної аеродинамічної конфігурації ЛА, і практично їх реалізовувати, зокрема, шляхом використання інтегрованого програмного забезпечення.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти спеціалізовані багатопараметричні моделі аеродинамічних компонувань ЛА, які дають можливість  ефективно використовувати математичні методи оптимізації для пошуку оптимального аеродинамічного компонування; використовувати та вдосконалювати методи і засоби апроксимації та інтерполяції, структурно-параметричної оптимізації на основі створення багатопараметричних моделей, у тому числі з використанням багатокритерійних методів оптимізації.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Ефективно виконувати оптимізацію аеродинамічного компонування ЛА, шляхом розробки та використання спеціалізованого інтегрованого прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу формування розрахункових моделей, в тому числі багатопараметричних моделей ЛА на ранніх стадіях проектування; застосовувати набуті знання й уміння під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, практичні заняття (семінари), самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

Дисципліна

Принципи моделювання взаємодії нестаціонарних течій з пружним конструкціями

Рівень ВО

Третій (науковий)

Курс

2

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування ІАТ

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у здобувачів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Сучасні інформаційні технології проектування конструкцій ЛА".

Що буде вивчатися

Теорія і практика застосування математичних методів визначення міцності  і пружності  механічних конструкцій ЛА і параметрів їх елементів, самостійної розробки відповідних математичних моделей як в інтегральному (параметричному) вигляді, так і з використанням методів числової апроксимації. Резонансні явища, що виникають в пружних конструкціях ЛА в умовах обтікання нестаціонарним потоком.

Чому це цікаво/треба вивчати

Головна особливість процесу розрахункового проектування конструкції літака і вертольоту полягає в тому, що, в наслідок великої еластичності їх конструкції, аеродинамічні навантаження, які діють на зовнішню поверхню планера, суттєво залежать від деформацій його елементів під їх впливом. При цьому, в умовах нестаціонарного потоку суттєво підвищується ризик виникнення резонансних явищ, що можуть призвести до руйнування конструкції.

Чому можна навчитися (результати навчання)

В процесі вивчення цієї дисципліни здобувачі знайомляться з загальними методами побудови пружних моделей конструкцій планеру ЛА, а також з методами моделювання аеродинамічних навантажень, що виникають в нестаціонарному потоці. Крім того, здобувачі знайомляться з методами моделювання умов нестаціонарного обтікання крила в процесі трубного аеродинамічного експерименту.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здобувачі отримують можливість самостійно розробляти математичні моделі резонансних явищ, що виникають в пружних конструкціях ЛА під впливом нестаціонарного потоку, а також планувати та самостійно виконувати трубні аеродинамічні експерименти з аналізу критичних параметрів нестаціонарного потоку з метою видачі необхідних рекомендацій щодо проектування конструкцій ЛА.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, самостійні завдання.

Форма прове-дення занять

Лекції, практичні заняття (семінари), самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

Дисципліна

Розрахунок аеродинамічних навантажень в умовах нестаціонарного обтікання

Рівень ВО

Третій (науковий)

Курс

2

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування ІАТ

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у здобувачів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Сучасні інформаційні технології проектування конструкцій ЛА".

Що буде вивчатися

Дисципліна формує теоретичне та практичне знання здобувачів з питань визначення інтегральних та розподілених зовнішніх навантажень на конструкцію ЛА в умовах нестаціонарного обтікання, визначення сертифікаційного базису ЛА, конкретизації вимог норм льотної придатності до конструкції ЛА, методів проектувального та перевірочного розрахунку, методів статичних та льотних випробувань, визначення ресурсу ЛА.

Чому це цікаво/треба вивчати

Головна особливість процесу розрахункового проектування конструкції літака і вертольоту полягає в тому, що, в наслідок великої еластичності їх конструкції, особливо в умовах нестаціонарного обтікання, суттєво підвищується вірогідність виникнення небажаних резонансних явищ, що можуть призвести до її руйнування.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти розрахункові моделі інтегральних та розподілених зовнішніх навантажень на конструкцію ЛА в умовах нестаціонарного обтікання, визначати сертифікаційний базис ЛА, конкретизацію вимог норм льотної придатності до конструкції ЛА, користування методами  проектувального та перевірочного розрахунку, методи статичних та льотних випробувань, визначення ресурсу ЛА.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Працювати з нормами льотної придатності; моделювати розподіл тиску по аеродинамічним поверхням в умовах нестаціонарного обтікання; створювати скінченно-елементні моделі, зокрема, з метою визначення власних форм і частот коливань конструкції; моделювати умови нестаціонарного обтікання в процесі трубного аеродинамічного експерименту, розробляти необхідні проектні рекомендації щодо уникнення небажаних резонансних явищ.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, самостійні завдання.

Форма прове-дення занять

Лекції, практичні заняття (семінари), самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

Дисципліна

Аналіз напружено-деформованого стану конструкцій ЛА з урахуванням пружних явищ

Рівень ВО

Третій (науковий)

Курс

2

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування ІАТ

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у здобувачів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Сучасні інформаційні технології проектування конструкцій ЛА".

Що буде вивчатися

Особливості коливальних процесів в конструкції літака: флаттер, бафтінг, явище "шиммі" шасі тощо; методи та регламентація визначення навантажень на конструкцію ЛА; методи визначення напружно-деформованого стану елементів ЛА, з урахуванням впливу нестаціонарності аеродинамічних навантажень; аеропружність конструкцій ЛА та методи її аналізу.

Чому це цікаво/треба вивчати

Вивчення дисципліни дає можливість отримати основні відомості щодо теоретичних основ коливань типових конструкцій літаків та вертольотів. Крім того, отримуються основні відомості стосовно методів та засобів експериментального дослідження коливальних процесів в елементах конструкції ЛА.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Знання норм льотної придатності та їх структури; теорії коливальних рухів елементів конструкції літаків та вертольотів; методів визначення діапазону експлуатаційних швидкостей та перевантажень, з урахуванням критичних швидкостей флатеру, бафтінгу та "шиммі"; методів проектувального розрахунку міцності конструкцій ЛА, з урахуванням коливальних явищ в конструкції. Отримати навички роботи з нормами льотної придатності; розробки математичних та експериментальних моделей; планувати експерименти щодо аналізу коливальних характеристик конструкції в умовах нестаціонарного обтікання та аналізувати результати таких експериментів.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Брати участь в процесі розрахункового проектування ЛА, зокрема, літаків і вертольотів транспортної категорії, аналізі пружних властивостей конструкцій об'єктів аерокосмічної техніки; проводити експериментальні дослідження, з метою визначення резонансних частот конструкцій літаків і вертольотів транспортної категорії. Розробка рекомендацій щодо методів вирішення проблем флатеру, бафтінгу та "шиммі" в конструкціях ЛА.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, самостійні завдання.

Форма прове-дення занять

Лекції, практичні заняття (семінари), самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

 Ф-КАТАЛОГ

ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Для здобувачів ступеня бакалавра

 за освітньо-професійною програмою «Літаки і вертольоти»

зі спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Випускаюча кафедра: авіа та ракетобудування

 

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами першого (бакалаврського) рівня ВО згідно навчального плану на наступний навчальний рік.

             PDF-версія каталогу

                         ⇓

Для бакалаврського рівня підготовки:

студенти ІІ курсу   обирають дисципліни для третього року підготовки;

студенти ІІІ курсу – обирають дисципліни для четвертого року підготовки;

студенти І та ІІ курсу, які навчаються за скороченою програмою Бакалавра (прискореники) - обирають дисципліну відповідно до їх навчального плану.

 

Шифр за ОП

Освітні компоненти  (навчальні дисципліни)

Вибіркові освітні компоненти (навчальні дисципліни)

Курс

Семестр

Кредити ETCS

ПВ 9

ПВ 6

ПВ 13

Освітній компонент 9, 6, 13 Ф-Каталогу

Основи авіаційного матеріалознавства

3

2*

 

5

3*

 

4

 

Фізичні властивості металів та композитних матеріалів

Проектування конструкцій із композитних матеріалів

Спеціальні питання вищої математики (**внесено до  сертифікатної програми Прикладна інженерія  авіа- та ракетобудування)

Числові методи розвязання диференційних рівнянь

Параметризовані оптимізаційні дослідження в авіабудуванні

Прикладна та експериментальна аеродинаміка (**внесено до  сертифікатної програми Прикладна інженерія  авіа- та ракетобудування)

Мультіфізичний аналіз методом скінчених елементів

Основи аеродинамічного трубного експерименту

ПВ 4

ПВ 8

ПВ 10

ПВ 11

Освітній компонент 4, 8, 10, 11 Ф-Каталогу

 

 

Проектні розрахунки літальних апаратів (**внесено до  сертифікатної програми Прикладна інженерія  авіа- та ракетобудування)

3

2*

6

4*

4

Стійкість і коливання пружних систем

Міцність і пружність літальних апаратів

Проектування  літальних апаратів (**внесено до  сертифікатної програми Прикладна інженерія  авіа- та ракетобудування)

Організаційні основи та принципи проектування літальних апаратів

Керування процесом обігу технічної документації

Авіацйні матеріали та технології (**внесено до  сертифікатної програми Прикладна інженерія  авіа- та ракетобудування)

Обробка конструкційних матеріалів

Адитивні технології виготовлення та нанотехнології

Методи побудови оптимізаційних моделей елементів літальних апаратів в CAE-системах (**внесено до  сертифікатної програми Прикладна інженерія  авіа- та ракетобудування)

Розроблення програмних комплексів  для розрахунку міцності

Комп'ютерний інжиніринг в створенні літальних апаратів

 

* семестр і курс визначено для прискореної форми навчання

** зазначені дисципліни внесено до сертифікатної програми «Прикладна інженерія авіа- та ракетобудування»  за освітньою програмою «Літаки і вертольоти» Посилання  ⇒ СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА.

PDF-версія сертифікатної програми

                             

 1.Дисципліни для вибору другокурсниками денної форми навчання на 5-й семестр та прискорениками першого курсу на 3-й семестр

Дисципліна

Основи авіаційного матеріалознавства

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3

Обсяг

4  кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Металознавства та термічної обробки.

Вимоги до початку вивчення

Знання з математики, фізики і хімії

Що буде вивчатися

Фізичні та хімічні властивості основних металевих сплавів, які використовуються для виробництва літальних апаратів. Методи їх виробництва. Фізичні та хімічні властивості основних видів композитних матеріалів, які використовуються для виробництва літальних апаратів. Методи їх виробництва.

Чому це цікаво/треба вивчати

Дисципліна дозволяє забезпечувати краще розуміння впливу умов експлуатації на основні механічні та хімічні властивості конструкційних матеріалів, які використовуються для виробництва літальних апаратів, а також зміну їх властивостей під впливом знакозмінних навантажень.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Базових знань структури та властивостей  конструкційних матеріалів, знання основних фізичних та хімічних процесів, які протікають в конструкційних матеріалах, а також методів підвищення їхньої втомної міцності.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Будуть набуті наступні компетентності:

Здатність забезпечувати підвищення якості виробництва деталей механічних конструкцій шляхом їх оптимізації в процесі проектування.

Здатність розробляти оптимальні методи виготовлення деталей механічних конструкцій літальних апаратів.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, конспект лекцій, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції та лабораторні заняття

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Фізичні властивості металів та композиційних матеріалів

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3

Обсяг

4  кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Металознавства та термічної обробки.

Вимоги до початку вивчення

Знання з математики, фізики і хімії

Що буде вивчатися

Фізичні та хімічні властивості основних металевих сплавів, які використовуються для виробництва літальних апаратів. Методи їх виробництва. Фізичні та хімічні властивості основних видів композитних матеріалів, які використовуються для виробництва літальних апаратів. Методи їх виробництва.

Чому це цікаво/треба вивчати

Дисципліна дозволяє забезпечувати краще розуміння впливу умов експлуатації на основні механічні та хімічні властивості конструкційних матеріалів, які використовуються для виробництва літальних апаратів, а також зміну їх властивостей під впливом знакозмінних навантажень.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Базових знань структури та властивостей  конструкційних матеріалів, знання основних фізичних та хімічних процесів, які протікають в конструкційних матеріалах, а також методів підвищення їхньої втомної міцності.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Будуть набуті наступні компетентності:

Здатність забезпечувати підвищення якості виробництва деталей механічних конструкцій шляхом їх оптимізації в процесі проектування.

Здатність розробляти оптимальні методи виготовлення деталей механічних конструкцій літальних апаратів.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, конспект лекцій, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції та лабораторні заняття

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Проектування конструкцій із композитних матеріалів

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Знання фізики і хімії на рівні бакалавра, методики розрахунку на міцність і жорсткість, основи проект ування і констроювання механічних систем.

Що буде вивчатися

Структура і складові сучасних полімерних композиційних матеріалі. Технології і обладнання для їх виробництва. Методики розрахунку односпрямованих і шаруватих композиційних матеріалів. Умови використання певних композицій і можливість створення гібрідних конструкцій. Особливості  конструювання і проектування виробів з композитних матеріалів.

Чому це цікаво/треба вивчати

Сучасні конструкції аерокосмічної техніки містять значну частку виробів з композиційних матеріалів і їх кількість буде зростати і далі. Принцип функціонування композитних матеріалів принципово різниться від роботи металевих конструкцій. Створення сучасних, передових конструкцій не можливе без знання особливостей, що притаманні таким матеріалам і умовам їх використання. Набуті знання розширюють границю знань в галузі сучасних конструкційних матеріалів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Опанувати методики розрахунків односпрямованих і шаруватих композиційних матеріалів. Вивчити структуру і складові композитів, зв’язок структури і кінцевих характеристик виробу. Ознайомитися з технологіями виготовлення волокон, зв’язуючих і матеріалів на їх основі.  Навчитися отримувати вироби під конкретну задачу.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Набуті знання дозволять скористатися ними при проектуванні  і конструюванні планера літального апарата і інших складних технічних об’єктів. Будуть корисними при виконанні магістерської роботи і в подільшій інженерній практиці.  Збільшать потенціал носія знань на ринку праці.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання

Форма проведення занять

Лекції, практичні  заняття

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Спеціальні питання вищої математики

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування ІАТ

Вимоги до початку вивчення

Засвоєння дисципліни «Вища математика».

Що буде вивчатися

Випадкові процеси та елементи математичної статистики. Дискретні перетворення Фур‘є та  кореляційні функції. Метод найменших квадратів. Чисельна інтерполяція і апроксимація. Числові методи розв‘язання систем рівнянь (простих ітерацій, Зейделя, прогонки). Метод Монте-Карло.

Чому це цікаво/треба вивчати

Засвоєння дисципліни дає розуміння математичних основ сучасних методів розрахунку і оптимізації конструкцій літальних апаратів, обчислення аеродинамічних властивостей, побудови технологій збирання літальних апаратів, теорії керування літальними апаратами. Виконання практичних занять проводиться із використанням сучасних прикладних пакетів програмування, що розвиває  навички програмування і дає конкурентні переваги здобувачу вищої освіти на сучасному ринку праці.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Знання математичних основ сучасних методів розрахунку і оптимізації конструкцій і аеродинаміки літальних апаратів, технологій збирання літальних апаратів. Вміння розробляти прикладні програми для оперативного виконання нестандартних розрахунків або аналізу великих масивів даних, які містяться в файлах, чия структура не сприймається існуючими CAE-системами.  

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Одержані знання і уміння дозволять в подальшому в рамках наступних дисциплін опанувати такі компетентності:

- здатність використовувати теорію динаміки польоту та керування при проектуванні об'єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки,

- здатність використовувати положення гідравліки, аеро- та газодинаміки для опису взаємодії тіл з газовим і гідравлічним середовищем.

- здатність здійснювати розрахунки елементів авіаційної та ракетно-космічної техніки на міцність,

- здатність розробляти і реалізовувати технологічні процеси виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки.

Інформаційне забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник

Форма проведення занять

Лекції, практичні, самостійна робота

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Числові методи розв‘язання диференційних рівнянь

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування ІАТ

Вимоги до початку вивчення

Засвоєння дисципліни «Вища математика».

Що буде вивчатися

Числові методи розв'язання загальних диференціальних рівнянь, степеневі ряди, методи математичної статистики, математичні методи оптимізації, у тому числі методи пошуку екстремумів багатопараметричних функцій.

Чому це цікаво/треба вивчати

Числове розв'язання диференціальних рівнянь є безумовно актуальним, оскільки дозволяє вирішувати математичну задачу оптимізації довільних конструкцій, як багатопараметричних функцій переміщень та напружень. Розуміння математичних основ дозволяє використовувати в процесі проектування такі оптимізаційні методи, як метод поступового наближення, а також самостійно писати відповідні прикладні програми за допомогою сучасних засобів програмування (Сі++, Python, Matlab). 

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти прикладне програмне забезпеченння, яке дозволяє описувати дискретні математичні моделі конструкцій ЛА; описувати алгоритми оптимізації конструкцій літальних апаратів; розробляти статистичні, зокрема, прогнозні, математичні моделі ЛА.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Брати участь в розробці сучасних методів автоматизованого проектування, зокрема автоматизації процесу проектувальних розрахунків конструкцій літальних апаратів; проводити статичтичні дослідження характеристик сучасних типів ЛА та робити прогнози на базі сучасних математичних методів оптимізації; створювати бази даних та знань, з метою використання елементів штучного інтелекту в вирішенні проектувальних задач сучасного виробництва.

Інформаційне забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник

Форма проведення занять

Лекції, практичні, самостійна робота

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Параметризовані оптимізаційні дослідження в авіабудуванні

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування ІАТ

Вимоги до початку вивчення

Засвоєння дисципліни «Вища математика».

Що буде вивчатися

Математичне моделювання фізичних об’єктів в програмних середовищах. Програмування розв’язання математичних задач (диференційних рівнянь, методу найменших квадратів, типових фільтрів сигналів, спектрального аналізу, аналізу випадкових процесів, тріангуляції, побудови сплайнів). Візуальне моделювання в графічному інтерфейсі.

Чому це цікаво/треба вивчати

Числове розв‘язання диференційних рівнянь реалізовано у всіх сучасних прикладних програмах  визначення аеродинамічних характеристик, навантажень, задач динаміки польоту. Розуміння математичних основ дозволяє свідомо підходити до вибору параметрів зазначених програм, а також самостійно писати програми сучасними мовами програмування Сі++, Python, Matlab. 

Чому можна навчитися (результати навчання)

Програмування числових методів в сучасних програмах, побудові математичних моделей для розрахунків параметрів літальних апаратів (механічних конструкцій, аеродинамічних характеристик, динаміки польоту, керування).

Застосовувати у професійній діяльності сучасні методи проектування, конструювання та виробництва елементів та систем авіаційної та ракетно-космічної техніки.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Розробляти програмне забезпечення, складати математичні моделі процесів і систем, розв‘язувати складні прикладні математичні задачі аеродинаміки, міцності, надійності, динаміки і керування літальними апаратами.

Інформаційне забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник

Форма проведення занять

Лекції, практичні, самостійна робота

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Прикладна та експериментальна аеродинаміка

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів знань і вмінь, які отримаються під час вивчення дисциплін Вища математика, Фізика, Спеціальні питання вищої математики, Аеродинаміка ЛА.

Що буде вивчатися

Методика організації і проведення натурного льотного експерименту для визначення фактичних значень аеродинамічних характеристик об'єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки, а також параметрів їх стійкості та керованності в експлуатаційних умовах, вказаних в нормах льотної придатності для відповідних типів ЛА; принципи проектування вимірювальних систем, призначених для визначення поточних параметрів польоту.

Чому це цікаво/треба вивчати

Вивчення дисципліни дає можливість планувати процес сертифікації об'єкту авіаційно-космічної техніки, зокрема, визначати заходи, які дозволяють враховувати вимоги норм експлуатаційної придатності для конкретних типів літальних апаратів, шляхом натурних льотних випробувань.

Льотні випробування особливо важливі для об'єктів ракетної техніки, зокрема ракет-носіїв, оскільки часто є єдиним способом визначання аеродинамічних та динамічних характеристик ЛА в умовах великих гіперзвукових швидокстей.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти методики проведення натурних льотних випробувань, та визначення аеродинамічних характеристик ЛА на підставі непрямих даних; розробляти бортові варіанти вимірювальних систем, а також окремі механічні прилади для заміру параметрів повітряного потоку, особливо в умовах надвисоких швидкостей; розробляти алгоритми розрахунку аеродинмічних та динамічних параметрів ЛА за результатами непрямих вимірів.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Знання і вміння, яки отримуються в процесі вивичення даної дисципліни, дозволяють брати беспосередню участь в процесі сертифікації об'єктів авіаційної техніки, зокрема літаків і вертольотів транспортної категорії; крім того, вони дозволяють виконувати розрахункове проектування об'ектів ракетної техніки, зокрема, ракет-носіїв, зокрема, розрахунок аеродинамічних характеристик та характеристик стійкості і керованності в умовах гіперзвукових швидкостей.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні роботи.

Семестровий контроль

Залік

 Дисципліна

Мультіфізичний аналіз методом скінчених елементів

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

4

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування ІАТ

Вимоги до початку вивчення

Інформаційні технології та загальні методи розробки прикладного ПЗ. Теоретична механіка. Спеціальні питання вищої математики. Фізика. Аерогідромеханіка

Що буде вивчатися

Методи планування та проведення віртуального комп'ютерного експерименту в середовищі типу ANSYS.

Методи використання спеціалізованих елементів системи МКЕ типу ANSYS для дослідження різноманітних типів моделей ЛА, що відображають різні варіанти ідеалізації реальних технічних об'єктів. Аналітичні методи побудови математичних моделей літальних апаратів.Теорія проведення експерименту та методи оцінки адекватності побудованих математичних моделей літальних апаратів. Методи введення поправок в результати комп'ютерного аналізу. Верифікація результатів віртуального аеродинамічного експерименту на реальному експериментальному обладнанні

Чому це цікаво/треба вивчати

Авіаційна інженерія потребує у майбутнього фахівця розуміння роботи та структури елементів CAE-систем, призначених для аналізу різних варіантів моделей реальних фізичних об'єктів. Зокрема, при використанні зазначених елементів слід знати межі іх використвння в інженерній практиці та способи введення необхідних поправок в результати аналізу та їх експериментальну верифікацію на реальному обладнанні

Чому можна навчитися (результати навчання)

В ході вивчення даної дисципліни отримуються навички створення математичних моделей конструкцій об'єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки; визначення переліку проектних розрахунків, які можуть бути виконани засобами CAE-комплексу типу ANSYS; отримається практичний досвід роботи в математичному середовищі при створенні математичних моделей літальних апаратів. Засвоюються методи введення необхідних поправок в результати комп'ютерних розрахунків аеродинамічних характеристик ЛА, в тому числі на лабораторному обладнанні

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

При постановці та проведенні експериментальних досліджень технічно складних інженерних систем та методів обробки їх результатів за допомогою CAE-комплекса типу ANSYS. При плануванні проектувальних розрахунків конструкцій об'єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, програмне забезпечення для дослідження алгоритмів.

Форма проведення занять

Лекції та практичні заняття.

Семестровий контроль

Залік

 


Дисципліна

Основи аеродинамічного трубного експерименту

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів базових знань з курсів вищої математики, фізики, теоретичної механіки, аерогідромеханіки, аеродинаміки ЛА.

Що буде вивчатися

Методи виконання експериментальних досліджень основних аеродинамічних характеристик літальних апаратів; методи проектування елементів механічного експериментального обладнання для визначення аеродинамічних характеристик літальних апаратів.

Чому це цікаво/треба вивчати

Для інженера авіаційної та ракетно-космічної техніки, на відміну від інших інженерних спеціальностей, необхідним є знання аеродинаміки, в той час як аеродинамічний експеримент залишається джерелом найбільш достовірних аеродинамічних характеристик об’єкта проектування до початку льотних випробувань.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Отримати знання фізичних властивостей повітряного середовища та основні закони обтікання тіл повітряним потоком; будови моделей для аеродинамічних випробувань та вимог до них; видів аеродинамічних випробувань та їх особливостей; основних принципів уникнення небажаних коливань конструкцій літальних апаратів та їх елементів; уміння розробляти план трубного аеродинамічного експерименту; проводити статистичний аналіз результатів експерименту із внесенням необхідних поправок; визначати експериментально основні параметри потоку,  аеродинамічні характеристики літальних апаратів та їх частин, в тому числі повітряних гвинтів;

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Використовувати інформаційні і комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення при навчанні та у професійній діяльності; враховувати економічні та управлінські аспекти виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки у професійній діяльності; організовувати і використовувати сумісні обговорення методів вирішення нестандартних задач проектування.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні роботи.

Семестровий контроль

Залік

 

  1. Дисципліни для вибору другокурсниками денної форми навчання на 6-й семестр та прискорениками першого курсу на 4-й семестр

 

Дисципліна

Проектні розрахунки літальних апаратів

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3 курс

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування ІАТ

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів базових знань, які   студенти отримують в процесі вивчення дисциплін: Вища математика, Механіка матеріалів і конструкцій, Будівельна механіка літаків і вертольотів,  Конструкція ЛА.

Що буде вивчатися

Теорія і практика застосування математичних методів визначення міцності  і пружності  механічних конструкцій ЛА і параметрів їх елементів, самостійної розробки відповідних метематичних моделей як в інтегральному (параметричному) вигляді, так і з використанням методів числової апроксимації. Методи та регламентація визначення навантажень на конструкцію ЛА. Методи визначення пружно-деформованого стану   елементів ЛА.

Чому це цікаво/треба вивчати

Головна особливість процесу розрахункового проектування конструкції літака і вертольоту полягає в тому, що, в наслідок великої еластичності їх конструкції, аеродинамічні навантаження, які діють на зовнішню поверхню планера, суттєво залежать від деформацій його елементів під їх впливом.

Чому можна навчитися (результати навчання)

знання:

визначення діапазону експлуатаційних швидкостей та перевантажень;

визначення інтегральних та розподілених зовнішніх навантажень;

методи проектувального розрахунку міцності конструкцій ЛА;

методи статичних та льотних випробувань ЛА.

уміння:

моделювати розподіл тиску аеродинамічними поверхнями;

створювати скінченно-елементні моделі;

визначати розрахункову схему вузлів та агрегаті в ЛА;

комп’ютерного моделювання аеродинамічного експерименту;

комп’ютерного моделювання складних конструкцій.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Створювати скінченно-елементні моделі; визначати розрахункову схему вузлів та агрегаті в ЛА; самостійної праці умовах реального дослідно-конструкторського бюро та дослідного виробництва, насамперед авіаційного напрямку.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, самостійні завдання.

Форма прове-дення занять

Лекції, практичні заняття.

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Стійкість і коливання пружних систем

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3 курс

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування ІАТ

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів базових знань, які   студенти отримують в процесі вивчення дисциплін: Вища математика, Механіка матеріалів і конструкцій, Будівельна механіка літаків і вертольотів,  Конструкція ЛА.

Що буде вивчатися

Особливості коливальних процесів в конструкції літака: флаттер, бафтінг, явище "шиммі" шасі тощо.

Методи та регламентація визначення навантажень на конструкцію ЛА.

Методи визначення пружно-деформованого стану   елементів ЛА.

Аеропружність конструкцій ЛА.

Випробування конструкцій ЛА.

Чому це цікаво/треба вивчати

Вивчення дисципліни дає можливість отримати основні відомості щодо теоретичних основ коливань типових конструкцій літаків та вертольотів. Крім того, отримаються основні відомості стосовно методів та засобів експериментального дослідження коливальних процесів в елементах конструкцйії ЛА.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Знання норм льотної придатності та їх структури; теорії коливальних рухів елементів конструкції літаків та вертольотів; методів визначення діапазону експлуатаційних швидкостей та перевантажень, з урахуванням критичних швидкостей флаттеру, бафтінгу та "шиммі"; методів проектувального розрахунку міцності конструкцій ЛА, з урахуванням коливальних явищ в конструкції. Отримати навички роботи з нормами льотної придатності; розробки математичних та експериментальних моделей; планувати експерименти щодо аналізу коливальних характеристик конструкції та аналізувати результати таких експериментів.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Брати участь в процесі розрахункового проектування ЛА, зокрема, літаків і вертольотів транспортної категорії, аналізі пружних властивостей конструкцій об'єктів аеро-космічної техніки; проводити експериментальні даслідження, з метою визначення резонансних частот конструкцій літакіа і вертольотів транспортної категорії. Розробка рекомендацій щодо методів вирішення проблем флаттеру, бафтінгу та "шиммі" в конструкцйіях літальних апаратів.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, самостійні завдання.

Форма прове-дення занять

Лекції, практичні заняття.

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Міцність і пружність літальних апаратів

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3 курс

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування ІАТ

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів базових знань, які   студенти отримують в процесі вивчення дисциплін: Вища математика, Механіка матеріалів і конструкцій, Будівельна механіка літаків і вертольотів,  Конструкція ЛА.

Що буде вивчатися

Дисципліна формує теоретичне та практичне знання студентів з питань визначення інтегральних та розподілених зовнішніх навантажень на конструкцію ЛА, визначення сертифікаційного базису  ЛА, конкретизації вимог норм льотної придатності до конструкції ЛА, методів проектувального та перевірочного розрахунку, методів статичних та льотних випробувань, визначення ресурсу ЛА.

Чому це цікаво/треба вивчати

Головна особливість процесу розрахункового проектування конструкції літака і вертольоту полягає в тому, що, в наслідок великої еластичності їх конструкції, аеродинамічні навантаження, які діють на зовнішню поверхню планера, суттєво залежать від деформацій його елементів під їх впливом.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Визначати інтегральні та розподілені зовнішні навантаження на конструкцію ЛА, визначати сертифікаційний базис  ЛА, конкретизацію вимог норм льотної придатності до конструкції ЛА, користування методами  проектувального та перевірочного розрахунку, методи статичних та льотних випробувань, визначення ресурсу ЛА.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Працювати з нормами льотної придатності; моделювати розподіл тиску аеродинамічними поверхнями; створювати кінцево-елементні моделі; визначати розрахункову схему вузлів та агрегаті в ЛА;

комп’ютерного моделювання аеродинамічного експерименту;

комп’ютерного моделювання складних конструкцій.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, самостійні завдання.

Форма прове-дення занять

Лекції, практичні заняття.

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Проектування  літальних апаратів

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3 курс

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування ІАТ

Вимоги до початку вивчення

Інформаційні технології та загальні методи розробки прикладного ПЗ. Теоретична механіка. Спеціальні питання вищої математики. Фізика.

Що буде вивчатися

Конструювання  та  проектування сучасної авіаційної та космічної техніки; вивчення структури та принципів проектування літальних апаратів; проведення проектних досліджень  у питаннях створення нових зразків техніки та  

конструкцій літальних  апаратів; освоєння основних навичок користування моделюючими та розрахунковими

програмами в умовах багато користувальницької системи.

Чому це цікаво/треба вивчати

Вивчення дисципліни дає можливість отримати основні відомості щодо організаціїї сучасних виробничів процесів, зокрема процесу проектування транспортного літака.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Знання загальних принципів побудови конструкцій різних класів літальних апаратів; методів  конструювання авіаційних та ракетних ЛА; методів створення параметричних моделей об'єктів проектування за допомогою мови програмування, принципи реалізації розрахункових та аналітичних алгоритмів у вигляді прикладного програмного забезпечення; методів створення параметричних моделей ЛА  за допомогою аналітичних алгоритмів у вигляді прикладного програмного забезпечення.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Аналізувати технічні завдання, виконувати пошук прототипів та обирати найбільш оптимальні методи вирішення проектної задачі; моделювати  та аналізувати  конструктивні схеми ЛА, використовуючи нормативно-технічну документацію,  довідкову літературу; визначати умови існування літальних апаратів; проводити розрахунки основних елементів літальних апаратів та його  конструктивно-силової схеми.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, самостійні завдання.

Форма прове-дення занять

Лекції, практичні заняття.

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Організаційні основи та принципи пректування літальних апаратів

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3 курс

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування ІАТ

Вимоги до початку вивчення

Інформаційні технології та загальні методи розробки прикладного ПЗ. Теоретична механіка. Спеціальні питання вищої математики. Фізика.

Що буде вивчатися

Конструювання  та  проектування сучасної авіаційної та космічної техніки; вивчення структури та принципів проектування літальних апаратів; проведення проектних досліджень  у питаннях створення нових зразків техніки та конструкцій літальних  апаратів; освоєння основних навичок користування моделюючими та розрахунковими

програмами в умовах багато користувальницької системи.

Чому це цікаво/треба вивчати

Вивчення дисципліни дає можливість отримати основні відомості щодо структури сучасних промислових закладів, пов'язаних із процесом проектування та виробництва сучасної авіаційної та ракетної техніки.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Знання загальних принципів побудови конструкцій різних класів літальних апаратів; методів  конструювання авіаційних та ракетних ЛА; методів створення параметричних моделей об'єктів проектування за допомогою мови програмування, принципи реалізації розрахункових та аналітичних алгоритмів у вигляді прикладного програмного забезпечення; методів створення параметричних моделей ЛА  за допомогою аналітичних алгоритмів у вигляді прикладного програмного забезпечення.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Аналізувати технічні завдання, виконувати пошук прототипів та обирати найбільш оптимальні методи вирішення проектної задачі; моделювати  та аналізувати  конструктивні схеми літальних апаратів, використовуючи нормативно-технічну документацію,  довідкову літературу; визначати умови існування літальних апаратів; проводити розрахунки основних елементів літальних апаратів та його  конструктивно-силової схеми.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, самостійні завдання.

Форма проведення занять

Лекції, практичні заняття.

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Керування процесом обігу технічної документації

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3 курс

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування ІАТ

Вимоги до початку вивчення

Інформаційні технології та загальні методи розробки прикладного ПЗ. Теоретична механіка. Спеціальні питання вищої математики. Фізика.

Що буде вивчатися

Проведення проектних досліджень  створення нових зразків техніки та   конструкцій літальних  апаратів. Освоєння основних навичок користування моделюючими та розрахунковими  методами проектування, Оргнізація баз данних, структура обігу інформації, Поняття робочого місця інженера.

Чому це цікаво/треба вивчати

Вивчення дисципліни дає можливість отримати основні відомості щодо організаціїї сучасних виробничів процесів, зокрема процесу проектування транспортного літака.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розумінню взаємного впливу систем ЛА між собою і на літак в цілому. Навичкам розрахунку окремих систем літальних апаратів і вибору їх оптимальних параметрів. методів створення параметричних моделей об'єктів проектування за допомогою мови програмування, принципи реалізації розрахункових та аналітичних алгоритмів у вигляді прикладного програмного забезпечення; методів створення параметричних моделей ЛА  за допомогою аналітичних алгоритмів у вигляді прикладного програмного забезпечення.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Аналізувати технічні завдання, виконувати пошук прототипів та обирати найбільш оптимальні методи вирішення проектної задачі; моделювати  та аналізувати  конструктивні схеми ЛА, використовуючи нормативно-технічну документацію,  довідкову літературу; визначати умови існування ЛА; проводити розрахунки основних елементів ЛА та його  конструктивно-силової схеми.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, самостійні завдання.

Форма проведення занять

Лекції, практичні заняття.

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Авіаційні матеріали та технології

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Вимоги до початку вивчення

Знання з математики, фізики і хімії

Що буде вивчатися

Структура матеріалів. Діаграми стану і фазові перетворення. Технології термічної обробки металів і сплавів. Кольорові сплави і неметалеві матеріали. Покриття матеріалів. Легування сталей і сплавів. Корозія металів. Технології ливарного виробництва. Фрезерна обробка і штамповка. Зварювання. Лазерна та електрофізична обробка. Прокатка та зміцнення матеріалів і сплавів. Сплави з особливими фізичними властивостями.

Чому це цікаво/треба вивчати

Вибору матеріалу для авіаційної та ракетно-космічної техніки приділяється особлива увага, оскільки в першу чергу матеріали визначають її ефективність та безпеку. Дисципліна дає не лише теоретичні, а й практичні навички роботи із матеріалами, їх обробкою і дослідженнями. Для проведення лабораторних робіт використовується велика кількість лабораторного і експериментального обладнання, зразків композиційних матеріалів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Знати основні фізичні властивості конструкційних матеріалів та особливостей їх використання, особливості моделювання конструкцій з композитних матеріалів. Уміти описувати будову металів та неметалів та знати методи модифікації їх властивостей. Призначати оптимальні матеріали для елементів та систем авіаційної та ракетно-космічної техніки з урахуванням їх структури, фізичних, механічних, хімічних та експлуатаційних властивостей, а також економічних факторів.

Розробляти технологічні процеси оброблення матеріалів.

Визначати первинну структуру механічної конструкції літального апарата.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Будуть набуті компетентності:

- здатність призначати оптимальні матеріали для елементів конструкції авіаційної та ракетно-космічній техніки; здатність розробляти і реалізовувати технологічні процеси виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки,  здатність визначати оптимальні типи конструктивних матеріалів та умови їх обробки.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, конспект лекцій, навчальний посібник.

Форма прове-дення занять

Лекції, практичні, лабораторні роботи, самостіні заняття

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Обробка конструкційних матеріалів

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Вимоги до початку вивчення

Знання з математики, фізики і хімії

Що буде вивчатися

Основи обробки матеріалів різанням. Типові технологічні процеси. Технологічні процеси зміни властивостей матеріалів. Обробка матеріалів тиском. Виготовлення заготовок та деталей методами відливання. Технологія виготовлення та обробки композитних матеріалів.

Чому це цікаво/треба вивчати

Предметом навчальної дисципліни є  вивчення теорії та практики проектування технологічних процесів,  складу та властивостей металів та сплавів,  композиційних  та порошкових матеріалів, впливу термічної обробки на властивості металів та сплавів, методів обробки спеціальних матеріалів, які застосовуються в авіабудуванні.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Базових знань структури та властивостей  конструкційних матеріалів, знання основних методів застосування металів та сплавів на їх основі, області застосування композиційних матеріалів. базових знань типових технологічних процесів

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Будуть набуті компетентності:

розробляти типові технологічні процеси, вибрати тип матеріалу, для різних елементів конструкції ; дослідити необхідні властивості матеріалу, мати уяву як і в якій послідовності потрібно його обробляти; практичного вибору матеріалу для типових деталей конструкцій; дослідження властивостей спеціальних матеріалів

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, конспект лекцій, навчальний посібник.

Форма прове-дення занять

Лекції, практичні, лабораторні роботи, самостіні заняття

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Адитивні технології виготовлення та нанотехнології

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Вимоги до початку вивчення

Знання з математики, фізики і хімії

Що буде вивчатися

Структура матеріалів. Діаграми стану і фазові перетворення. Технології термічної обробки металів і неметалів. Технології порошкової металургії.  Сплави з особливими фізичними властивостями, високоякісні сплави,  неметалеві матеріали. Технології тривимірного друку. Фрезерна обробка і штамповка. Зварювання. Лазерна та електрофізична обробка. Прокатка та зміцнення матеріалів і сплавів.

Чому це цікаво/треба вивчати

Вибору матеріалу для авіаційної та ракетно-космічної техніки приділяється особлива увага, оскільки в першу чергу матеріали визначають її ефективність та безпеку. Дисципліна дає не лише теоретичні, а й практичні навички роботи із матеріалами, їх обробкою і дослідженнями. Для проведення лабораторних робіт використовується велика кількість лабораторного і експериментального обладнання, зразків композиційних матеріалів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Знати основні фізичні властивості конструкційних матеріалів та особливостей їх використання, особливості моделювання конструкцій з композитних матеріалів. Уміти описувати будову металів та неметалів та знати методи модифікації їх властивостей. Призначати оптимальні матеріали для елементів та систем авіаційної та ракетно-космічної техніки з урахуванням їх структури, фізичних, механічних, хімічних та експлуатаційних властивостей, а також економічних факторів. Розробляти технологічні процеси оброблення матеріалів.  Визначати первинну структуру механічної конструкції літального апарата.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Будуть набуті компетентності:

- здатність призначати оптимальні матеріали для елементів конструкції авіаційної та ракетно-космічній техніки;

- здатність розробляти і реалізовувати технологічні процеси виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки,

- здатність визначати оптимальні типи конструктивних матеріалів та умови їх обробки.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, конспект лекцій, навчальний посібник.

Форма прове-дення занять

Лекції, практичні, лабораторні роботи, самостійні заняття

Семестровий контроль

Залік

 


Дисципліна

Методи побудови оптимізаційних моделей елементів літальних апаратів в CAE-системах

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Засвоєння дисциплін «Інженерна та комп'ютерна графіка»,  «Спеціальні питання вищої математики», «Інформаційні технології та загальні методи розробки прикладного програмного забезпечення»

Що буде вивчатися

Контурне моделювання конструкції планера літака за допомогою сучасних CAE-систем. Автоматизоване конструювання типових конструктивно-силових елементів планера літака в CAE-системах. Основи моделювання складаних одиниць конструкції літальних апаратів в CAE-системах.

Чому це цікаво/треба вивчати

Сучасні аерокосмічної конструкції містять велику кількість деталей, рознімних та нерознімних з‘єднань, типових вузлів та агрегатів.  Комплексне проектування та оптимізація таких конструкцій можливі лише із використанням  CAE-систем і технологій. Із використанням типових CAE-пакетів студент засвоїть повний цикл розроблення конструкції літака/ Одержані навички потрібні для роботи на переважній більшості конструкторсько-інженерних посад підприємств аерокосмічної галузі.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Будуть отримані знання з методів розробки конструкторської документації та побудови комп'ютерних моделей деталей та зборок за допомогою CAE-систем,  типової схеми документообігу на промисловому підприємстві; уміння обчислювати напружено-деформований стан, визначати несучу здатність конструктивних елементів та надійність систем авіаційної та ракетно-космічної техніки, відповідність конструкції або її елементів умовам міцності даного типу літального апарату, працювати в межах багатокористувальницької системи керування проектними даними під керуванням PDM- та PLM-систем

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Будуть набуті такі компетентності:

- застосування CAE-систем для конструювання та виготовлення елементів літальних апаратів;

- проведення автоматизованих розрахунків на міцність розроблюваних елементів конструкції літальних апаратів.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО.

Форма проведення занять

Лекції та лабораторні заняття

Семестровий контроль

Залік

Дисципліна

Моделювання аварійних ситуацій в CAE-системах

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Засвоєння дисциплін  Спеціальні питання вищої математики, Інформаційні технології та загальні методи розробки прикладного програмного забезпечення, Механіка матеріалів і конструкцій

Що буде вивчатися

Визначення технічного стану, в якому знаходиться об’єкт діагностування, пошук або локалізація місця пошкоджень чи визначення причини переходу об’єкта в неробочий стан,  прогнозування зміни технічного стану об’єкта з визначенням причини імовірності такої зміни чи з визначенням інтервалу часу, після якої можуть початися процеси, що обумовлять небажані зміни технічного стану.

Чому це цікаво/треба вивчати

Основним інструментом автоматизованого проектування є CAE-системи. Сучасні CAE-системи дозволяють повністю моделювати структуру планера літального апарату будь-якої складності, а також, явища руйнування конструкції в аварійних ситуаціях.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Результатом навчання є вміння майбутнього фахівця грамотно вибирати адекватні методи і спосіби діагностування елементів ЛА, в тому числі з використанням засобів CAE-системи типу ANSYS. Також отримаються навички формування відносно ударобезпечних конструкцій збірних конструкцій технічних об'єктів.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Результатом вивчення є здатність до проведення досліджень в процесі інженерної діяльності, вміння використовувати оптимальні методи для визначення поточного стану складних технічних об’єктів, оцінювати залишковий ресурс, здатність до подальшого автономного та самостійного навчання на основі новітніх науково-технічних досягнень.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО.

Форма проведення занять

Лекції та лабораторні заняття

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Комп'ютерний інжинірінг в створенні літальних апаратів

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс

3

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Засвоєння дисциплін «Інженерна та комп'ютерна графіка»,  «Спеціальні питання вищої математики», «Інформаційні технології та загальні методи розробки прикладного програмного забезпечення»

Що буде вивчатися

Основні принципи і типові програмні засоби побудови контурних кінцево елементних моделей авіаційних конструкцій (фюзеляжу, крила, стику). Визначення ресурсу конструкцій. Прийоми побудови та встановлення в комп’ютерних моделях літальних апаратів типових елементів: теоретичних поверхонь, стрингерів із катаних профілів, лонжеронів змінного перетину, трубопроводів. кабелів. Принципи роботи з матеріалами, комплектуючими елементами конструкцій в PLM-системах типу WindChill.

Чому це цікаво/треба вивчати

Основним інструментом автоматизованого проектування є CAD-системи. Сучасні CAD-системи дозволяють повністю моделювати структуру планера літального апарату будь-якої складності, та ефективно оптимізувати властивості її елементів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Знання засобів сучасного автоматизованого розрахункового проектування та вміння ними користуватися.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Будуть набуті такі компетентності:

- розробляти оптимальну силову структуру літального апарату;

- оптимізувати жорсткостні параметри силової структури літальних апаратів.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО.

Форма проведення занять

Лекції та лабораторні заняття

Семестровий контроль

Залік

Наша адреса: м. Київ, вул. Боткіна 1, Корпус 28 к.214

Our address: Kyiv, street Botkin 1, Building 28 room 214

Контактний телефон/Contact phone: +38 044 204 86 33

 

Завідувач кафедрою: Кабанячий Володимир Володимирович

  кімната 214, корпус 28

Пошта кафедри / Mail: arb.iat@kpi.ua

Сайт кафедри / Веб-сайт:  arb.kpi.ua

Please publish modules in offcanvas position.