Ф-КАТАЛОГ

ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Для здобувачів ступеня магістра

 за освітньо-професійною програмою «Літаки і вертольоти»

зі спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Випускаюча кафедра: авіа та ракетобудування

 

 

Мінімальна кількість студентів в групі для вивчення вибіркової дисципліни Ф-каталогу другого (магістерського) рівня складає 10 осіб.

 

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами другого (магістерського) рівня ВО згідно навчального плану на наступний навчальний рік.

 

Для магістерського рівня підготовки:

- студенти І курсу за освітньо-професійної програмою –  обирають дисципліни для другого семестру навчання;

- студенти І курсу за освітньо-науковою програмою –  обирають дисципліни для другого та третього семестру  навчання.

 

 

ПЕРЕЛІК вибіркових освітніх компонентів

Цикл професійної підготовки

рівень: другий (магістерський)

галузь знань: 13 Механічна інженерія

спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

освітньо-професійна /освітньо-наукова програма: 

«Літаки і вертольоти»

Випускова кафедра:

Авіа- та ракетобудування   ІАТ

 

2.2. Цикл професійної підготовки

 (Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального  Каталогів)

Шифр за ОП

Освітні компоненти (навчальні дисципліни)

Вибіркові освітні компоненти                                                    (навчальні дисципліни)

Курс

Семестр

Кредити ETCS

ПВ 1,

ПВ 2,

ПВ 4

Освітній компонент 1, 2, 4 Ф-Каталогу

Проектування і оптимізація систем ЛА

1

2

4

Принципи побудови систем і агрегатів літальних апаратів

Математичні методи оптимального проектування систем ЛА

 Спеціальні розділи механіки композитних матеріалів

 Композиційні матеріали в аерокосмічній галузі

Математичні методи оптимізації параметрів композитних матеріалів 

Методи автоматизованого розрахунку аеродинамічних характеристик ЛА

Основи моделювання складних аеродинамічних поверхонь ЛА за допомогою NURBS-технологій

 Методи забезпечення стійкості та керованості ЛА    

ПВ 3,

ПВ 5

Освітній компонент 3, 5 Ф-Каталогу

Новітні технології в авіації і космонавтиці

1

2

6

Математичні методи моделювання тіл та поверхонь

Методи аналізу просторового розташування 3D-моделей

Автоматизація проектування ЛА

Методи оптимального автоматизованого проектування збірних конструкцій

Математичні методи оптимального проектування ЛА

ПВ 6,

ПВ 7

Освітній компонент 6, 7 Ф-Каталогу

Спеціальні аеродинамічні моделі

2

3

4

Методи аеродинамічного моделювання гіперзвукових ЛА

Основи теорії розріджених газів

Теорія 3D-моделювання

Застосування класифікатору для визначення атрибутів 3D-моделей

IGES- і STEP-формати опису поверхонь

 

 

 

 

 

Дисципліна

Проектування і оптимізація систем ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Розуміння структури літака і фізичних процесів, що відбуваються в системах літака, знання основ  методів проектування і конструювання

Що буде вивчатися

Розгляд літака як складної ієрархічної системи з множинними вертикальними і горизонтальними зв’язками. Вивчення основних складових систем ЛА і їх взаємозв’язок. Розрахунки складових систем ЛА і їх оптимізація. Аналіз різноваріантних рішень конкретної інженерної задачі і вибір більш досконалого варіанта.

Чому це цікаво/треба вивчати

 

Сукупність систем ЛА складають його як окрему систему більш високого рівня. Досконалість навіть всіх складових за певним параметром, не гарантує досконалість загальної системи. Вміння вибирати критерії оцінювання і ранжування їх на різних етапах проектування  дозволяють забезпечити максимально високу якість виробу.   Лише системний , інтегральний підхід дозволяє створювати конкурентноспроможну техніку.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Системному підходу при поділі складних технічних об’єктів на складові. Розумінню взаємного впливу систем ЛА між собою і на літак в цілому. Навичкам розрахунку окремих систем ЛА і вибору їх оптимальних параметрів. Реалізувати і закріпити раніше набуті в суміжних дисциплінах навички проектування.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Дозволяють визначати параметри фізичних моделей літальних апаратів та їх систем. Розробляти технічні завдання на їх проектування і виробництво. Вирішувати задачі багатовимірної оптимізації з врахуванням особливостей, притаманних літальним апаратам. 

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО.

Форма проведення занять

Лекції та лабораторні  заняття

Семестровий контроль

Залік

 

 

 

 

 

Дисципліна

Принципи побудови систем і агрегатів літальних апаратів

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Розуміння структури літака і фізичних процесів, що відбуваються в системах літака, знання основ  методів проектування і конструювання

Що буде вивчатися

Розглядатимуться методи проектування літака як складної ієрархічної системи з множинними вертикальними і горизонтальними зв’язками.  Аналіз різноваріантних рішень конкретної інженерної задачі і вибір оптимального варіанта.  Опанування методиками розрахунку основних складових систем ЛА і їх взаємозв’язок.

Чому це цікаво/треба вивчати

Якість виконаних проектних робіт обумовлює характеристики і конкурентну спроможність на ринку.  Комплексне проектування систем літака дозволяє забезпечити найвищу якість. Досконалість навіть всіх складових за певним параметром, не гарантує досконалість загальної системи. Вміння вибирати критерії оцінювання і ранжування їх на різних етапах проектування  дозволяють забезпечити максимально високу якість виробу

Чому можна навчитися (результати навчання)

Опанувати сучасні методи проектування. Системному підходу при поділі складних технічних об’єктів на складові. Розумінню взаємного впливу систем ЛА між собою і на літак в цілому. Навичкам розрахунку окремих систем ЛА і вибору їх оптимальних параметрів.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Дозволяють визначати параметри фізичних моделей літальних апаратів та їх систем. Розробляти технічні завдання на їх проектування і виробництво. Вирішувати задачі багатовимірної оптимізації з врахуванням особливостей, притаманних літальним апаратам. 

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО.

Форма проведення занять

Лекції та лабораторні  заняття

Семестровий контроль

Залік

 

 

 

 

 

 

Дисципліна

Математичні методи оптимального проектування систем ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" та "Основи наукових досліджень".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів оптимізації структур механічних систем ЛА і параметрів їх елементів, самостійної розробки відповідних метематичних моделей як в інтегральному (параметричному) вигляді, так і з використанням методів числової апроксимації.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни "Математичні методи оптимального проектування систем ЛА", дозволяють їм самостійно розробляти нові спеціалізовані методики автоматизованого формування структур механічних систем ЛА та визначення оптимальних параметрів їх елементів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти спеціалізовані математичні моделі механічних систем ЛА, зокрема ракет-носіів, які дають можливість  ефективно використовувати методи числового диференціювання для пошуку оптимальних проетних рішень; використовувати та вдосконалювати методи, засоби та прийоми апроксимації та інтерполяції, структурно-параметричної оптимізації на основі створення математичних моделей механічних систем, у тому числі з використанням багатокритерійних методів оптимізації; використовувати та вдосконалювати методи апроксимації кусково-безперервними функціями складних механічних систем.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Виконувати аналіз функціональних можливостей систем, шляхом розробки та використання спеціалізованого інтегрованого прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу формування розрахункових моделей систем, в тому числі багатопараметричних моделей конструкцій складних механічних систем; застосовувати набуті знання й уміння під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО.

Форма проведення занять

Лекції та лабораторні  заняття

Семестровий контроль

Залік

 

 

 

Дисципліна

Спеціальні розділи механіки композиційних матеріалів

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Знання фізики і хімії на рівні бакалавра, методики розрахунку на міцність і жорсткість, основи проект ування і констроювання механічних систем.

Що буде вивчатися

Структура і складові сучасних полімерних композиційних матеріалі. Технології і обладнання для їх виробництва. Методики розрахунку односпрямованих і шаруватих композиційних матеріалів. Умови використання певних композицій і можливість створення гібрідних конструкцій. Особливості  конструювання і проектування виробів з композитних матеріалів.

Чому це цікаво/треба вивчати

Сучасні конструкції аерокосмічної техніки містять значну частку виробів з композиційних матеріалів і їх кількість буде зростати і далі. Принцип функціонування композитних матеріалів принципово різниться від роботи металевих конструкцій. Створення сучасних, передових конструкцій не можливе без знання особливостей, що притаманні таким матеріалам і умовам їх використання. Набуті знання розширюють границю знань в галузі сучасних конструкційних матеріалів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Опанувати методики розрахунків односпрямованих і шаруватих композиційних матеріалів. Вивчити структуру і складові композитів, зв’язок структури і кінцевих характеристик виробу. Ознайомитися з технологіями виготовлення волокон, зв’язуючих і матеріалів на їх основі.  Навчитися отримувати вироби під конкретну задачу.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Набуті знання дозволять скористатися ними при проектуванні  і конструюванні планера літального апарата і інших складних технічних об’єктів. Будуть корисними при виконанні магістерської роботи і в подільшій інженерній практиці.  Збільшать потенціал носія знань на ринку праці.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання

Форма проведення занять

Лекції, практичні  заняття

Семестровий контроль

Залік

 

 

 

 

 

 

Дисципліна

Композиційні матеріали в аерокосмічній галузі

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредита ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Основи проект ування і констроювання механічних систем, знання фізики і хімії на рівні бакалавра, методики розрахунку на міцність і жорсткість

Що буде вивчатися

Методи проектування композитних матеріалів. Вплив на характеристики  композита характеристик армуючих матеріалів і матриці. Умови і особливості використання композитів в авіації. Методики розрахунку односпрямованих і шаруватих композитних матеріалів. Умови використання певних композицій і можливість створення гібрідних конструкцій.

Чому це цікаво/треба вивчати

Дінаміка застосування сучасних КМ значно випереджає аналогічні показники металів і сплавів. Конструкція планера сучасного літака містить значну частку виробів з композитних матеріалів і їх кількість буде зростати і далі. Принцип функціонування композитних матеріалів принципово різниться від роботи металевих конструкцій. Створення сучасних, передових конструкцій не можливе без знання особливостей, що притаманні таким матеріалам і умовам їх використання. Набуті знання розширюють границю знань в галузі сучасних конструкційних матеріалів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Опанувати методики проектування і  розрахунків сучасних КМ. Вивчити структуру і складові КМ, усвідомити зв’язок структури і кінцевих характеристик виробу. Ознайомитися з технологіями складових КМ і закінчених виробів.  Навчитися проектувати вироби під конкретну задачу.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Набуті знання дозволять скористатися ними при проектуванні  і конструюванні планера літального апарата і інших складних технічних об’єктів. Будуть корисними при виконанні магістерської роботи і в подільшій інженерній практиці.  Збільшать потенціал носія знань на ринку праці.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання

Форма проведення занять

Лекції, практичні  заняття

Семестровий контроль

Залік

 

 

 

 

 

 

Дисципліна

Математичні методи оптимізації параметрів композитних матеріалів

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредита ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів знань основ проектування і констроювання механічних систем, знання фізики і хімії на рівні бакалавра, методики розрахунку на міцність і жорсткість, наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисципліни "Основи наукових досліджень".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів оптимізації структур композитних матеріалів, як механічних систем з вірогідною кількістю зв'язків між елементами КМ, самостійної розробки метематичних моделей деталей з композитних матеріалів, так і з використанням методів числової апроксимації.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни "Математичні методи оптимізації параметрів композитних матеріалів", дозволяють їм самостійно розробляти нові спеціалізовані методики автоматизованого формування скінченно-елементних моделей структур деталей з КМ та визначення їх оптимальних параметрів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти спеціалізовані математичні моделі структур деталей з КМ, зокрема СЕ-моделі, які дають можливість  ефективно використовувати методи числового диференціювання для пошуку оптимальних структурних рішень; використовувати та вдосконалювати методи, засоби апроксимації та інтерполяції, структурно-параметричної оптимізації на основі створення математичних моделей складних композитних елементів, у тому числі з використанням багатокритерійних методів оптимізації.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Виконувати аналіз функціональних можливостей елементів композитних конструкцій, шляхом розробки та використання спеціалізованого інтегрованого прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу формування розрахункових моделей деталей з КМ, в тому числі багатопараметричних моделей конструкцій складних композитних елементів; застосовувати набуті знання й уміння під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання

Форма проведення занять

Лекції, практичні  заняття

Семестровий контроль

Залік

 

 

 

Дисципліна

Новітні технології  в авіації і космонавтиці

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

6 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення даної дисципліни вимагає наявності у студентів навичок застосування комп'ютера на рівні досвідченого користувача сучасних CAD/CAM/CAE-систем з досвідом прикладного програмування, а також знань і вмінь, отриманих під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних методів і засобів інформаційних технологій для оптимізації структур механічних конструкцій літальних апаратів і параметрів їх елементів, самостійного розробляння прикладного програмного забезпечення для вирішення нестандартних проектних задач.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни " Новітні технології  в авіації і космонавтиці ", дозволяють їм самостійно розробляти нові спеціалізовані методики автоматизованого проектування авіаційної та космічної техніки, успішно їх практично реалізовувати в середовищі сучасних CAD/CAM/CAE-систем, що дозволяє здійснювати комплексну оптимізацію  складних технічних об’єктів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Використовувати та вдосконалювати методи, способи та прийоми апроксимації та інтерполяції , структурно-параметричної оптимізації на основі створення параметричних моделей об'єктів проектування,  формоутворення поверхонь літальних апаратів;

проводити науково-дослідні та конструкторсько-технологічні роботи з проектування сучасних літальних апаратів у середовищі комп’ютерних інтегрованих інформаційних систем;

 обирати найбільш оптимальні методи вирішення проектних задач; виконувати багатокритеріальну оптимізацію складних технічних об’єктів.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Ефективно використовувати сучасні інформаційні комп’ютерні технології шляхом їх спеціалізованого вдосконалення  для забезпечення належного рівня проектування, виготовлення й експлуатації авіаційної та ракетно-космічної техніки; застосовувати набуті знання й уміння під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні та практичні заняття

Семестровий контроль

Екзамен

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліна

Математичні методи моделювання тіл та поверхонь

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

6 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення даної дисципліни вимагає наявності у студентів навичок застосування комп'ютера на рівні досвідченого користувача сучасних CAD/CAM/CAE-систем з досвідом прикладного програмування, а також знань і вмінь, отриманих під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів моделювання тіл та поверхонь, їх комп’ютерної реалізації  для оптимізації конструкції літальних апаратів, параметрів її елементів., самостійного розробляння прикладного програмного забезпечення..

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни "Математичні методи моделювання тіл та поверхонь", дозволяють їм удосконалювати наявні засоби автоматизованого проектування сучасних CAD/CAM/CAE-систем з урахуванням специфіки розробки  авіаційної та ракетно-космічної техніки,  чим суттєво підвищувати ефективність процесів її комплексної оптимізації.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Використовувати та вдосконалювати існуючі математичні методи моделювання тіл і поверхонь, способи та прийоми їх комп’ютерної реалізації  в аспекті ефективного відтворення конструкції, процесів виготовлення й експлуатації авіаційної та ракетно-космічної техніки; виконувати комп’ютерне моделювання зовнішніх поверхонь основних агрегатів літальних апаратів та елементів їх конструктивно-силового набору з подальшою її структурно-параметричною оптимізацією; проводити науково-дослідні та конструкторсько-технологічні роботи з проектування сучасних літальних апаратів у середовищі комп’ютерних інтегрованих інформаційних систем.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Ефективно використовувати сучасні математичні методи моделювання тіл та поверхонь у середовищі комп’ютерних інформаційних технологій для забезпечення високого рівня проектування, виготовлення й експлуатації авіаційної та ракетно-космічної техніки;

застосовувати набуті знання, уміння й навички під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні та практичні заняття

Семестровий контроль

Екзамен

 

 

 

 

Дисципліна

Методи аналізу просторового розташування 3D-моделей

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

6 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення даної дисципліни вимагає наявності у студентів навичок застосування комп'ютера на рівні досвідченого користувача сучасних CAD/CAM/CAE-систем з досвідом прикладного програмування, а також знань і вмінь, отриманих під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка".

Що буде вивчатися

Процес розробки математичного уявлення про розташування будь-якого тривимірного об'єкту за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Вивчатиметься продукт моделювання – 3D-модель та методи аналізу просторового розташування 3D-моделей

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання 3D-моделювання дозволяє вміти оперувати масштабними проектами, які ведуться компаніями з виробництва складних технічних об’єктів (ТО). Освоєння методів та підходів теоретичного 3D-моделювання з метою розташування об’єктів дозволяє уникнути багатьох помилок до початку створення реальних компонентів складних ТО

Чому можна навчитися (результати навчання)

Застосування апарату класичної математики для вирішення задач оптимізації – варіаційного обчислення та задачі розміщення компонентів моделей складних ТО. При розташуванні компонентів освоєння методу послідовно-одиночного розміщення

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Студенти матимуть наступні уміння:

-розв’язуватимуть завдання розташування геометричних об’єктів і локалізації тіл та поверхонь;

- використовуватимуть здобуті основні теоретичні підходи для компонування 3D-моделей компонентів конструкції, систем та обладнання складних ТО

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні та практичні заняття

Семестровий контроль

Екзамен

 

 

 

Дисципліна

Методи забезпечення стійкості та керованості ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Основи наукових досліджень", "Методи розробки інтегрованого програмного забезпечення" та "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" .

Що буде вивчатися

Основні засади теорії, методики та практики моделювання траекторії руху літального апарату, а також визначення обертальних характеристик ЛА методами числового диференціювання і інтегрування.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Методи забезпечення стійкості та керованості ЛА", дозволяють їм самостійно виконувати дослідження параметрів руху літальних апаратів, вирішувати задачі забезпечення керованості та стійкості літаків, створювати нові методики оптимізації динамічних характеристик літаків за допомогою методів обчислюваної математики.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти методики та алгоритми розрахунку динамічних характеристик за допомогою методів обчислюваної математики; розробляти методики та алгоритми визначення параметрів органів керування літального апарату за допомогою методів обчислюваної математики, з урахуванням інерційних характеристик конструкції.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення при визначенні параметрів стійкості і керованості ЛА, з урахуванням інерційних характеристик, параметрів демпфірування. Визначення параметрів пристроїв, призначених для забезпечення "штучної" стійкості ЛА, в тому числі в умовах нестабільного обтікання.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостіні роботи.

Семестровий контроль

Залік

 

 

 

 

Дисципліна

Методи автоматизованого розрахунку аеродинамічних характеристик ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Основи наукових досліджень", та "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" .

Що буде вивчатися

Основні засади теорії, методики та практики моделювання обтікання літального апарату методами обчислюваної аеродинаміки.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Методи автоматизованого розрахунку аеродинамічних характеристик ЛА", дозволяють їм самостійно виконувати дослідження обтікання літальних апаратів, вирішувати задачі з аеродинамічного проектування сучасних літаків, створювати нові методики визначення аеродинамічних характеристик літаків за допомогою методів обчислюваної аеродинаміки

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти методики та алгоритми розрахунку аеродинамічних характеристик за допомогою методів обчислюваної аеродинаміки; розробляти методики та алгоритми оптимізації аеродинамічних характеристик агрегатів конструкції літального апарату за допомогою методів обчислюваної аеродинаміки;

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення при визначенні аеродинамічних характеристик ЛА, з урахуванням явища аеродинамічної інтерференції агрегатів; оптимізовувати геометричні параметри аеродинамічних органів керування; враховувати вплив обертальних рухів на поточні аеродинамічні параметри.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостіні роботи.

Семестровий контроль

Залік

 

 

 

 

Дисципліна

Основи моделювання складних аеродинамічних поверхонь ЛА за допомогою NURBS-технологій

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення даної дисципліни вимагає наявності у студентів навичок застосування комп'ютера на рівні досвідченого користувача сучасних CAD/CAM/CAE-систем, а також знань і вмінь, отриманих під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка".

Що буде вивчатися

Теорія і практика створення та редагування геометрично складних аеродинамічних поверхонь ЛА за допомогою програмного продукту, який використовує NURBS-технологію 3D моделювання. Робота з просторовими поверхнями високого ступеню геометричної складності, заданими з дуже високою точністю.

Чому це цікаво/треба вивчати

 У зв'язку з необхідністю забезпечення високих аеродинамічних характеристик, поверхні сучасних ЛА мають надзвичайно складну геометричну форму. Тож, навички у створенні та редагуванні просторових поверхонь, що мають високий ступінь геометричної складності, за допомогою програм 3D моделювання є невід'ємною вимогою до сучасного інженера аерокосмічної галузі.

Чому можна навчитися (результати навчання)

 Створювати та редагувати складні просторові поверхні за допомогою програмного продукту, який використовує NURBS-технологію 3D моделювання. Моделювати зовнішні поверхні ЛА будь-якої геометричної складності з високою точністю їх відтворення. 

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни "Основи моделювання складних аеродинамічних поверхонь ЛА за допомогою NURBS-технологій", дозволяють їм самостійно з високою точністю моделювати аеродинамічні поверхні ЛА будь-якої геометричної складності шляхом використання спеціалізованого програмного забезпечення. На основі моделей поверхонь ЛА, побудованих з використанням NURBS-технологій легко та ефективно створювати розрахункові моделі для аеродинамічного моделювання з використанням числових методів.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи.

Семестровий контроль

Залік

 

 

 

Дисципліна

Автоматизація проектування ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

6 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" та "Основи наукових досліджень".

Що буде вивчатися

Теорія, методика та практика автоматизації процесу проектування складного технічного об'єкта, зокрема, важкого транспортного літака.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Автоматизація проектування ЛА", дозволяють їм самостійно розробляти нові методи автоматизованого проектування елементів конструкції складних технічних об'єктів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти методи, алгоритми та формати обміну даними між проектними моделями; розробляти інтегровані програмні засоби для автоматизації обміну даними між проектними моделями; розробляти методи і алгоритми оптимізації керування процесом проектування.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення при навчанні та у професійній діяльності; здатність враховувати економічні та управлінські аспекти виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки у професійній діяльності; здатність організовувати і використовувати сумісні обговорення методів вирішення нестандартних задач проектування.

Інформаційне забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма прове-дення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліна

Методи оптимального автоматизованого проектування збірних конструкцій

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

6 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" та "Основи наукових досліджень".

Що буде вивчатися

Методологія автоматизація процесу проектування складної збірної конструкції, зокрема планеру транспортного літака.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Методи оптимального автоматизованого проектування збірних конструкцій", дозволяють їм самостійно розробляти нові методи опитмального проектування багатоелементної механічної конструкції складного технічного об'єкту.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти методи, алгоритми та формати обміну даними між проектними моделями; розробляти інтегровані програмні засоби для автоматизації обміну даними між моделями деталей збірної конструкції; розробляти методи і алгоритми оптимізації структури і властивостей елементів механічної конструкції.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології та інтегроване програмне забезпечення при навчанні та у професійній діяльності; здатність розробляти математичні моделі агрегатів та елементів збірних конструкцій; визначати перелік вихідних даних, неообхідних для побудови розрахункових математичних моделей елементів складних збірних конструкцій, зокрема конструкцій літаків і вертольотів транспортної категорії; визначати схеми обміну даними між проектними моделями.

Інформаційне забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма прове-дення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

 

 

 

 

 

Дисципліна

Математичні методи оптимального проектування ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

6 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" та "Основи наукових досліджень".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів оптимізації структур механічних конструкцій ЛА і параметрів їх елементів, самостійної розробки відповідних математичних моделей як в інтегральному (параметричному) вигляді, так і з використанням методів числової апроксимації.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни "Математичні методи оптимального проектування ЛА", дозволяють їм самостійно розробляти нові спеціалізовані методики автоматизованого проектування конструкцій ЛА, і практично їх реалізовувати шляхом розширення функціональних можливостей CAE-систем.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти спеціалізовані математичні моделі конструкцій ЛА, зокрема ракет-носіів, які дають можливість  ефективно використовувати методи числового диференціювання для пошуку оптимальних проетних рішень; використовувати та вдосконалювати методи, засоби та прийоми апроксимації та інтерполяції, структурно-параметричної оптимізації на основі створення скінченно-елементних моделей конструкцій повітряно-космічних ЛА, у тому числі з використанням багатокритерійних методів оптимізації; використовувати та вдосконалювати методи апроксимації кусково-безперервними функціями складних механічних конструкцій.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Ефективно використовувати сучасні CAE-системи, шляхом розробки та використання спеціалізованого інтегрованого прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу формування розрахункових моделей, в тому числі скінченно-елементних моделей силових конструкцій складних технічних об'єктів; застосовувати набуті знання й уміння під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

 

 

Дисципліна

Спеціальні аеродинамічні моделі

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

2

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Основи наукових досліджень" та "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" .

Що буде вивчатися

Теорія, методика та практика моделювання обтікання компонування літального апарату, в т.ч. за наявності надзвукового обтікання.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Спеціальні аеродинамічні моделі", дозволяють їм самостійно виконувати дослідження обтікання літальних апаратів, створювати нові методики визначення аеродинамічних характеристик літаків в т.ч. зі врахуванням ефекту стискає мості середовища обтікання.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти методики та алгоритми створення спеціальних розрахункових моделей для аеродинамічного розрахунку; розробляти методики та алгоритми розрахунку аеродинамічних характеристик літального апарату із врахуванням впливу стискає мості повітря; розробляти методики та алгоритми оптимізації аеродинамічного компонування літака .

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення при навчанні та у професійній діяльності; здатність враховувати економічні та управлінські аспекти виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки у професійній діяльності; здатність організовувати і використовувати сумісні обговорення методів вирішення нестандартних задач проектування.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні роботи.

Семестровий контроль

Залік

 

 

 

 

Дисципліна

Методи аеродинамічного моделювання гіперзвукових ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

2

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Основи наукових досліджень" та "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" .

Що буде вивчатися

Теорія, методика та практика моделювання обтікання компонування літального апарату, в т.ч. за наявності надзвукового обтікання.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Спеціальні аеродинамічні моделі", дозволяють їм самостійно виконувати дослідження обтікання літальних апаратів, створювати нові методики визначення аеродинамічних характеристик літаків в т.ч. зі врахуванням ефекту стискає мості середовища обтікання.

Чому можна навчитися (результати навчання)

розробляти методики та алгоритми створення спеціальних розрахункових моделей для аеродинамічного розрахунку;

розробляти методики та алгоритми розрахунку аеродинамічних характеристик літального апарату із врахуванням впливу стискає мості повітря;

розробляти методики та алгоритми оптимізації аеродинамічного компонування літака .

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення при навчанні та у професійній діяльності;

здатність враховувати економічні та управлінські аспекти виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки у професійній діяльності;

здатність організовувати і використовувати сумісні обговорення методів вирішення нестандартних задач проектування.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, семінари, самостійна робота.

Семестровий контроль

Залік

 

 

 

 

 

Дисципліна

Основи теорії розріджених газів

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

2

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Основи наукових досліджень" та "Математичні методи оптимального аеродинамічного проектування ЛА" .

Що буде вивчатися

Теорія розріджених газових течій та загальні методи розрахунку аеродинамічних параметрів ЛА.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Основи теорії розріджених газів", дозволяють їм самостійно виконувати дослідження обтікання літальних апаратів в умовах розрідженої атмосфери, а також використовувати основні методики визначення аеродинамічних характеристик ЛА в умовах обтікання обтікання розрідженим газом.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Планувати та самостійно проводити спеціальні дослідження аеродинамічних характеристик ЛА в умовах обтікання розрідженим гозом; виконувати розрахунки аеродинамічних характеристик літальних апаратів в умовах обтікання розрідженим газом;

аналізувати характеристики стійкості та керованості літальних апаратів в умовах розрідженої атмосфери.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Вивчення дисципліни "Основи теорії розріджених газів" надає можливість брати участь у проектуванні аерокасмічних літальних апаратів, здатних здійснювати багаторазові переходи на навколоземну орбіту та назад, виконувати оптимізацію аеродинамічної конфігурації ракет носіїв, в залежності від парметрів орбіти, а також аналізувати динамічні параметри літальних апаратів в умовах надвисоких швидкостей та розрядженої атмосфери.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, семінари, самостійна робота.

Семестровий контроль

Залік

 

 

 

 

 

Дисципліна

Теорія 3D-моделювання

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

2

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Знання новітніх технологій в авіації і космонавтиці,  основ конструювання елементів ЛА в системах CAD, CAM, CAE

Що буде вивчатися

Основні інструменти та прийоми комп'ютерного моделювання тіл та поверхонь, а також способів подання моделей геометричних об'єктів. Розглядаються елементи топології і проективної геометрії. Вивчаються завдання геометричного пошуку і локалізації точки, розбиття поверхонь, моделювання кривих ліній, поверхонь і тіл. Приділено увагу моделюванню з урахуванням варіаційних зв'язків геометричних об'єктів.

Чому це цікаво/треба вивчати

Створення складних технічних об’єктів (ТО) вимагає чітких та зрозумілих знань математичного моделювання та обчислювальних методів моделювання тіл та поверхонь, що є основою розуміння складових будь-якого складного ТО.

Отримані навички потрібні для роботи на переважній більшості конструкторсько-інженерних посад підприємств розвинутих країн світу, які виробляють сучасні складні ТО.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Студенти отримають знання з геометричного моделювання, моделювання поверхонь та тіл. Освоять операції над кривими і поверхнями. Зможуть описати математичну модель тіл та поверхонь. Знатимуть послідовність моделювання тіл, варіаційні зв'язки геометричних об'єктів, варіаційні зв'язки точок на кривих і поверхнях. Студенти зможуть виконати опис геометричних об'єктів та зуміють описати математичну модель геометрії об'єктів.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Студенти матимуть наступні уміння:

- використовуватимуть основні інструменти і прийоми комп'ютерного моделювання тіл і поверхонь, а також способів подання моделей геометричних об'єктів;

- розв’язуватимуть завдання геометричного пошуку і локалізації точки, розбиття поверхонь, моделювання кривих ліній, поверхонь і тіл.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, семінари, самостійна робота.

Семестровий контроль

Залік

 

 

 

 

Дисципліна

Застосування класифікатору для визначення атрибутів 3D-моделей

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

2

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Знання новітніх технологій в авіації і космонавтиці,  основ конструювання елементів ЛА в системах CAD, CAM, CAE.

Що буде вивчатися

Загальні принципи декомпозиції проектної задачі, принципи класифікації проектних моделей за функціональними ознаками відповідних елементів конструкції, методи керування мережевими структурами даних на основі функціональних принципів визначення атрибутів об'єктів бази даних проекту.

Чому це цікаво/треба вивчати

Застосування методів класифікації проектних моделей складного технічного об'єкту дозволяє суттєво підвищити надійність процесу керування проектом, за рахунок зменьшення кількості помилок, які виникають при визначенні атрибутів проектних моделей та атрибутів, що задаються в визначення посилань на різні типм проектних моделей.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Використовувати існуючи типи класифікаторів, що застосовуються в сучасних CAD-ситемах для визначення атрибутів проектних моделей в умовах багатокористувальницької системи автоматизованого проектування, а також розробляти власні варіанти класифікаторів, що враховують особливості задачі проектування конкретного типу складного технічного об'єкту.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Знання, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Застосування класифікатору для визначення атрибутів 3D-моделей", дають можливість самостіно розробляти методи та алгоритми класифікації конструктивних елементів, з якіх складається той, чи інший об'єкт аерокасмічної техніки, а також розробляти власні інтегровані програміні модулі для автоматизації процесу визначення атрибутів проектних моделей елементів складних технічних об'єктів та автоматизації процесу формування мережевої структури бази даних проекту.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, семінари, самостійна робота.

Семестровий контроль

Залік

 

 

 

 

Дисципліна

IGES- і STEP-формати опису поверхонь

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

2

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Знання новітніх технологій в авіації і космонавтиці,  основ конструювання елементів ЛА в системах CAD, CAM, CAE

Що буде вивчатися

Методи визначення трививмірних поверхонь з використанням стандартних форматів опису (STEP- та IGES-) при комп'ютерному моделюванны тіл та поверхонь, а також способів визначення моделей геометричних об'єктів. Розглядаються елементи топології і проективної геометрії. Вивчаються принципи визначення засобами STEP- та IGES-форматів методів геометричного пошуку і локалізації точки, розбиття поверхонь, моделювання кривих ліній, поверхонь і тіл. Приділено увагу моделюванню з урахуванням варіаційних зв'язків геометричних об'єктів.

Чому це цікаво/треба вивчати

Створення складних технічних об’єктів (ТО) вимагає чітких та зрозумілих знань математичного моделювання та алгоритмів моделювання тіл та поверхонь, які можна описати у STEP- та IGES-форматах.

Отримані навички потрібні для роботи на переважній більшості конструкторсько-інженерних посад підприємств розвинутих країн світу, які виробляють сучасні складні ТО.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Студенти отримають знання з алгоритмічного моделювання поверхонь та тіл. Використовуючи STEP- та IGES-формати проектувальники, зокрема, отримують можливість автоматизації процесу моделювання поверхонь та тіл із використанням інтегрованого програмного забезпечення власної розробки. Це істотно зменьшує час, необхідний для формування математичних моделей тіл та поверхонь. Зокрема з'являється можливість для автоматизованого опису варіаційних зв'язків геометричних об'єктів та точок на кривих і поверхнях.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Студенти отримають наступні уміння:

- використовувати основні інструменти та стандартні методи автоматизованого моделювання тіл і поверхонь, а також способи подання моделей геометричних об'єктів;

- розв’язувати задачі геометричного пошуку і локалізації точки, розбиття поверхонь, моделювання кривих ліній, поверхонь та тіл.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, семінари, самостійна робота.

Семестровий контроль

Залік

 

 

Наша адреса: м. Київ, вул. Боткіна 1, Корпус 28 к.214

Our address: Kyiv, street Botkin 1, Building 28 room 214

Контактний телефон/Contact phone: +38 044 204 86 33

 

В. о. завідувача кафедри: Бондаренко Олександр Миколайович

  кімната 214, корпус 28

Пошта кафедри / Mail: arb.iat@kpi.ua

Сайт кафедри / Веб-сайт:  arb.kpi.ua

Please publish modules in offcanvas position.


Notice: Constant _JEXEC already defined in /var/www/clients/client432/web512/web/index.php on line 53