Ф-КАТАЛОГ

ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Для здобувачів ступеня магістра

 за освітньо-професійною програмою «Літаки і вертольоти»

зі спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Випускаюча кафедра: авіа та ракетобудування

 

ПЕРЕЛІК вибіркових освітніх компонентів

Цикл професійної підготовки

рівень: другий (магістерський)

галузь знань: 13 Механічна інженерія

спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

освітньо-професійна /освітньо-наукова програма: 

«Літаки і вертольоти»

Випускова кафедра:

Авіа- та ракетобудування   ІАТ

2.2. Цикл професійної підготовки

 (Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального  Каталогів)

Шифр за ОП

Освітні компоненти (навчальні дисципліни)

Вибіркові освітні компоненти                                                    (навчальні дисципліни)

Курс

Семестр

Кредити ETCS

ПВ 1

Освітній компонент 1 Ф-Каталогу

Проектування і оптимізація систем ЛА

1

2

4

Принципи побудови систем і агрегатів літальних апаратів

Математичні методи оптимального проектування систем ЛА

ПВ 2

Освітній компонент 2 Ф-Каталогу

Спеціальні розділи механіки композитних матеріалів

1

2

4

Композиційні матеріали в аерокосмічній галузі

Математичні методи оптимізації параметрів композитних матеріалів.

ПВ 3

Освітній компонент 3 Ф-Каталогу

Новітні технології в авіації і космонавтиці

1

2

5

Математичні методи моделювання тіл та поверхонь

Методи аналізу просторового розташування 3D-моделей

ПВ 4

Освітній компонент 4 Ф-Каталогу

Методи забезпечення стійкості та керованості ЛА      

1

2

4

Методи автоматизованого розрахунку аеродинамічних характеристик ЛА

Математичні методи оптимального аеродинамічного проектування ЛА

ПВ 5

Освітній компонент 5 Ф-Каталогу

Автоматизація проектування ЛА

1

2

6

Методи оптимального автоматизованого проектування збірних конструкцій

Математичні методи оптимального проектування ЛА

  

Дисципліна

Проектування і оптимізація систем ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Розуміння структури літака і фізичних процесів, що відбуваються в системах літака, знання основ  методів проектування і конструювання

Що буде вивчатися

Розгляд літака як складної ієрархічної системи з множинними вертикальними і горизонтальними зв’язками. Вивчення основних складових систем ЛА і їх взаємозв’язок. Розрахунки складових систем ЛА і їх оптимізація. Аналіз різноваріантних рішень конкретної інженерної задачі і вибір більш досконалого варіанта.

Чому це цікаво/треба вивчати

 

Сукупність систем ЛА складають його як окрему систему більш високого рівня. Досконалість навіть всіх складових за певним параметром, не гарантує досконалість загальної системи. Вміння вибирати критерії оцінювання і ранжування їх на різних етапах проектування  дозволяють забезпечити максимально високу якість виробу.   Лише системний , інтегральний підхід дозволяє створювати конкурентноспроможну техніку.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Системному підходу при поділі складних технічних об’єктів на складові. Розумінню взаємного впливу систем ЛА між собою і на літак в цілому. Навичкам розрахунку окремих систем ЛА і вибору їх оптимальних параметрів. Реалізувати і закріпити раніше набуті в суміжних дисциплінах навички проектування.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Дозволяють визначати параметри фізичних моделей літальних апаратів та їх систем. Розробляти технічні завдання на їх проектування і виробництво. Вирішувати задачі багатовимірної оптимізації з врахуванням особливостей, притаманних літальним апаратам. 

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО.

Форма проведення занять

Лекції та лабораторні  заняття

Семестровий контроль

Залік

  

Дисципліна

Принципи побудови систем і агрегатів літальних апаратів

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Розуміння структури літака і фізичних процесів, що відбуваються в системах літака, знання основ  методів проектування і конструювання

Що буде вивчатися

Розглядатимуться методи проектування літака як складної ієрархічної системи з множинними вертикальними і горизонтальними зв’язками.  Аналіз різноваріантних рішень конкретної інженерної задачі і вибір оптимального варіанта.  Опанування методиками розрахунку основних складових систем ЛА і їх взаємозв’язок.

Чому це цікаво/треба вивчати

Якість виконаних проектних робіт обумовлює характеристики і конкурентну спроможність на ринку.  Комплексне проектування систем літака дозволяє забезпечити найвищу якість. Досконалість навіть всіх складових за певним параметром, не гарантує досконалість загальної системи. Вміння вибирати критерії оцінювання і ранжування їх на різних етапах проектування  дозволяють забезпечити максимально високу якість виробу

Чому можна навчитися (результати навчання)

Опанувати сучасні методи проектування. Системному підходу при поділі складних технічних об’єктів на складові. Розумінню взаємного впливу систем ЛА між собою і на літак в цілому. Навичкам розрахунку окремих систем ЛА і вибору їх оптимальних параметрів.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Дозволяють визначати параметри фізичних моделей літальних апаратів та їх систем. Розробляти технічні завдання на їх проектування і виробництво. Вирішувати задачі багатовимірної оптимізації з врахуванням особливостей, притаманних літальним апаратам. 

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО.

Форма проведення занять

Лекції та лабораторні  заняття

Семестровий контроль

Залік

  

Дисципліна

Математичні методи оптимального проектування систем ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" та "Основи наукових досліджень".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів оптимізації структур механічних систем ЛА і параметрів їх елементів, самостійної розробки відповідних метематичних моделей як в інтегральному (параметричному) вигляді, так і з використанням методів числової апроксимації.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни "Математичні методи оптимального проектування систем ЛА", дозволяють їм самостійно розробляти нові спеціалізовані методики автоматизованого формування структур механічних систем ЛА та визначення оптимальних параметрів їх елементів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти спеціалізовані математичні моделі механічних систем ЛА, зокрема ракет-носіів, які дають можливість  ефективно використовувати методи числового диференціювання для пошуку оптимальних проетних рішень; використовувати та вдосконалювати методи, засоби та прийоми апроксимації та інтерполяції, структурно-параметричної оптимізації на основі створення математичних моделей механічних систем, у тому числі з використанням багатокритерійних методів оптимізації; використовувати та вдосконалювати методи апроксимації кусково-безперервними функціями складних механічних систем.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Виконувати аналіз функціональних можливостей систем, шляхом розробки та використання спеціалізованого інтегрованого прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу формування розрахункових моделей систем, в тому числі багатопараметричних моделей конструкцій складних механічних систем; застосовувати набуті знання й уміння під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО.

Форма проведення занять

Лекції та лабораторні  заняття

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Спеціальні розділи механіки композиційних матеріалів

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Знання фізики і хімії на рівні бакалавра, методики розрахунку на міцність і жорсткість, основи проект ування і констроювання механічних систем.

Що буде вивчатися

Структура і складові сучасних полімерних композиційних матеріалі. Технології і обладнання для їх виробництва. Методики розрахунку односпрямованих і шаруватих композиційних матеріалів. Умови використання певних композицій і можливість створення гібрідних конструкцій. Особливості  конструювання і проектування виробів з композитних матеріалів.

Чому це цікаво/треба вивчати

Сучасні конструкції аерокосмічної техніки містять значну частку виробів з композиційних матеріалів і їх кількість буде зростати і далі. Принцип функціонування композитних матеріалів принципово різниться від роботи металевих конструкцій. Створення сучасних, передових конструкцій не можливе без знання особливостей, що притаманні таким матеріалам і умовам їх використання. Набуті знання розширюють границю знань в галузі сучасних конструкційних матеріалів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Опанувати методики розрахунків односпрямованих і шаруватих композиційних матеріалів. Вивчити структуру і складові композитів, зв’язок структури і кінцевих характеристик виробу. Ознайомитися з технологіями виготовлення волокон, зв’язуючих і матеріалів на їх основі.  Навчитися отримувати вироби під конкретну задачу.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Набуті знання дозволять скористатися ними при проектуванні  і конструюванні планера літального апарата і інших складних технічних об’єктів. Будуть корисними при виконанні магістерської роботи і в подільшій інженерній практиці.  Збільшать потенціал носія знань на ринку праці.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання

Форма проведення занять

Лекції, практичні  заняття

Семестровий контроль

Залік

  

Дисципліна

Композиційні матеріали в аерокосмічній галузі

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредита ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Основи проект ування і констроювання механічних систем, знання фізики і хімії на рівні бакалавра, методики розрахунку на міцність і жорсткість

Що буде вивчатися

Методи проектування композитних матеріалів. Вплив на характеристики  композита характеристик армуючих матеріалів і матриці. Умови і особливості використання композитів в авіації. Методики розрахунку односпрямованих і шаруватих композитних матеріалів. Умови використання певних композицій і можливість створення гібрідних конструкцій.

Чому це цікаво/треба вивчати

Дінаміка застосування сучасних КМ значно випереджає аналогічні показники металів і сплавів. Конструкція планера сучасного літака містить значну частку виробів з композитних матеріалів і їх кількість буде зростати і далі. Принцип функціонування композитних матеріалів принципово різниться від роботи металевих конструкцій. Створення сучасних, передових конструкцій не можливе без знання особливостей, що притаманні таким матеріалам і умовам їх використання. Набуті знання розширюють границю знань в галузі сучасних конструкційних матеріалів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Опанувати методики проектування і  розрахунків сучасних КМ. Вивчити структуру і складові КМ, усвідомити зв’язок структури і кінцевих характеристик виробу. Ознайомитися з технологіями складових КМ і закінчених виробів.  Навчитися проектувати вироби під конкретну задачу.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Набуті знання дозволять скористатися ними при проектуванні  і конструюванні планера літального апарата і інших складних технічних об’єктів. Будуть корисними при виконанні магістерської роботи і в подільшій інженерній практиці.  Збільшать потенціал носія знань на ринку праці.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання

Форма проведення занять

Лекції, практичні  заняття

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Математичні методи оптимізації параметрів композитних матеріалів

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредита ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів знань основ проектування і констроювання механічних систем, знання фізики і хімії на рівні бакалавра, методики розрахунку на міцність і жорсткість, наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисципліни "Основи наукових досліджень".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів оптимізації структур композитних матеріалів, як механічних систем з вірогідною кількістю зв'язків між елементами КМ, самостійної розробки метематичних моделей деталей з композитних матеріалів, так і з використанням методів числової апроксимації.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни "Математичні методи оптимізації параметрів композитних матеріалів", дозволяють їм самостійно розробляти нові спеціалізовані методики автоматизованого формування скінченно-елементних моделей структур деталей з КМ та визначення їх оптимальних параметрів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти спеціалізовані математичні моделі структур деталей з КМ, зокрема СЕ-моделі, які дають можливість  ефективно використовувати методи числового диференціювання для пошуку оптимальних структурних рішень; використовувати та вдосконалювати методи, засоби апроксимації та інтерполяції, структурно-параметричної оптимізації на основі створення математичних моделей складних композитних елементів, у тому числі з використанням багатокритерійних методів оптимізації.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Виконувати аналіз функціональних можливостей елементів композитних конструкцій, шляхом розробки та використання спеціалізованого інтегрованого прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу формування розрахункових моделей деталей з КМ, в тому числі багатопараметричних моделей конструкцій складних композитних елементів; застосовувати набуті знання й уміння під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання

Форма проведення занять

Лекції, практичні  заняття

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Новітні технології  в авіації і космонавтиці

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення даної дисципліни вимагає наявності у студентів навичок застосування комп'ютера на рівні досвідченого користувача сучасних CAD/CAM/CAE-систем з досвідом прикладного програмування, а також знань і вмінь, отриманих під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних методів і засобів інформаційних технологій для оптимізації структур механічних конструкцій літальних апаратів і параметрів їх елементів, самостійного розробляння прикладного програмного забезпечення для вирішення нестандартних проектних задач.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни " Новітні технології  в авіації і космонавтиці ", дозволяють їм самостійно розробляти нові спеціалізовані методики автоматизованого проектування авіаційної та космічної техніки, успішно їх практично реалізовувати в середовищі сучасних CAD/CAM/CAE-систем, що дозволяє здійснювати комплексну оптимізацію  складних технічних об’єктів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Використовувати та вдосконалювати методи, способи та прийоми апроксимації та інтерполяції , структурно-параметричної оптимізації на основі створення параметричних моделей об'єктів проектування,  формоутворення поверхонь літальних апаратів;

проводити науково-дослідні та конструкторсько-технологічні роботи з проектування сучасних літальних апаратів у середовищі комп’ютерних інтегрованих інформаційних систем;

 обирати найбільш оптимальні методи вирішення проектних задач; виконувати багатокритеріальну оптимізацію складних технічних об’єктів.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Ефективно використовувати сучасні інформаційні комп’ютерні технології шляхом їх спеціалізованого вдосконалення  для забезпечення належного рівня проектування, виготовлення й експлуатації авіаційної та ракетно-космічної техніки; застосовувати набуті знання й уміння під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні та практичні заняття

Семестровий контроль

Екзамен

  

Дисципліна

Математичні методи моделювання тіл та поверхонь

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення даної дисципліни вимагає наявності у студентів навичок застосування комп'ютера на рівні досвідченого користувача сучасних CAD/CAM/CAE-систем з досвідом прикладного програмування, а також знань і вмінь, отриманих під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів моделювання тіл та поверхонь, їх комп’ютерної реалізації  для оптимізації конструкції літальних апаратів, параметрів її елементів., самостійного розробляння прикладного програмного забезпечення..

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни "Математичні методи моделювання тіл та поверхонь", дозволяють їм удосконалювати наявні засоби автоматизованого проектування сучасних CAD/CAM/CAE-систем з урахуванням специфіки розробки  авіаційної та ракетно-космічної техніки,  чим суттєво підвищувати ефективність процесів її комплексної оптимізації.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Використовувати та вдосконалювати існуючі математичні методи моделювання тіл і поверхонь, способи та прийоми їх комп’ютерної реалізації  в аспекті ефективного відтворення конструкції, процесів виготовлення й експлуатації авіаційної та ракетно-космічної техніки; виконувати комп’ютерне моделювання зовнішніх поверхонь основних агрегатів літальних апаратів та елементів їх конструктивно-силового набору з подальшою її структурно-параметричною оптимізацією; проводити науково-дослідні та конструкторсько-технологічні роботи з проектування сучасних літальних апаратів у середовищі комп’ютерних інтегрованих інформаційних систем.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Ефективно використовувати сучасні математичні методи моделювання тіл та поверхонь у середовищі комп’ютерних інформаційних технологій для забезпечення високого рівня проектування, виготовлення й експлуатації авіаційної та ракетно-космічної техніки;

застосовувати набуті знання, уміння й навички під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні та практичні заняття

Семестровий контроль

Екзамен

  

Дисципліна

Методи аналізу просторового розташування 3D-моделей

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення даної дисципліни вимагає наявності у студентів навичок застосування комп'ютера на рівні досвідченого користувача сучасних CAD/CAM/CAE-систем з досвідом прикладного програмування, а також знань і вмінь, отриманих під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка".

Що буде вивчатися

Процес розробки математичного уявлення про розташування будь-якого тривимірного об'єкту за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Вивчатиметься продукт моделювання – 3D-модель та методи аналізу просторового розташування 3D-моделей

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання 3D-моделювання дозволяє вміти оперувати масштабними проектами, які ведуться компаніями з виробництва складних технічних об’єктів (ТО). Освоєння методів та підходів теоретичного 3D-моделювання з метою розташування об’єктів дозволяє уникнути багатьох помилок до початку створення реальних компонентів складних ТО

Чому можна навчитися (результати навчання)

Застосування апарату класичної математики для вирішення задач оптимізації – варіаційного обчислення та задачі розміщення компонентів моделей складних ТО. При розташуванні компонентів освоєння методу послідовно-одиночного розміщення

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Студенти матимуть наступні уміння:

-розв’язуватимуть завдання розташування геометричних об’єктів і локалізації тіл та поверхонь;

- використовуватимуть здобуті основні теоретичні підходи для компонування 3D-моделей компонентів конструкції, систем та обладнання складних ТО

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні та практичні заняття

Семестровий контроль

Екзамен

  

Дисципліна

Методи забезпечення стійкості та керованості ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Основи наукових досліджень", "Методи розробки інтегрованого програмного забезпечення" та "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" .

Що буде вивчатися

Основні засади теорії, методики та практики моделювання траекторії руху літального апарату, а також визначення обертальних характеристик ЛА методами числового диференціювання і інтегрування.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Методи забезпечення стійкості та керованості ЛА", дозволяють їм самостійно виконувати дослідження параметрів руху літальних апаратів, вирішувати задачі забезпечення керованості та стійкості літаків, створювати нові методики оптимізації динамічних характеристик літаків за допомогою методів обчислюваної математики.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти методики та алгоритми розрахунку динамічних характеристик за допомогою методів обчислюваної математики; розробляти методики та алгоритми визначення параметрів органів керування літального апарату за допомогою методів обчислюваної математики, з урахуванням інерційних характеристик конструкції.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення при визначенні параметрів стійкості і керованості ЛА, з урахуванням інерційних характеристик, параметрів демпфірування. Визначення параметрів пристроїв, призначених для забезпечення "штучної" стійкості ЛА, в тому числі в умовах нестабільного обтікання.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостіні роботи.

Семестровий контроль

Залік

  

Дисципліна

Методи автоматизованого розрахунку аеродинамічних характеристик ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Основи наукових досліджень", та "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" .

Що буде вивчатися

Основні засади теорії, методики та практики моделювання обтікання літального апарату методами обчислюваної аеродинаміки.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Методи автоматизованого розрахунку аеродинамічних характеристик ЛА", дозволяють їм самостійно виконувати дослідження обтікання літальних апаратів, вирішувати задачі з аеродинамічного проектування сучасних літаків, створювати нові методики визначення аеродинамічних характеристик літаків за допомогою методів обчислюваної аеродинаміки

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти методики та алгоритми розрахунку аеродинамічних характеристик за допомогою методів обчислюваної аеродинаміки; розробляти методики та алгоритми оптимізації аеродинамічних характеристик агрегатів конструкції літального апарату за допомогою методів обчислюваної аеродинаміки;

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення при визначенні аеродинамічних характеристик ЛА, з урахуванням явища аеродинамічної інтерференції агрегатів; оптимізовувати геометричні параметри аеродинамічних органів керування; враховувати вплив обертальних рухів на поточні аеродинамічні параметри.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостіні роботи.

Семестровий контроль

Залік

  

Дисципліна

Математичні методи оптимального аеродинамічного проектування ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

4 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Основи наукових досліджень", та "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" .

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів оптимізації аеродинамічних характеристик ЛА, як параметрів системи, самостійної розробки відповідних метематичних моделей як в інтегральному (параметричному) вигляді, так і з використанням методів числової апроксимації.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни "Математичні методи оптимального аеродинамічного проектування ЛА", дозволяють їм самостійно розробляти нові спеціалізовані методики автоматизованого визначення оптимальної аеродинамічної конфігурації ЛА, і практично їх реалізовувати шляхом використання інтегрованого програмного забезпечення.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти спеціалізовані багатопараметричні моделі аеродинамічних компоновок ЛА, які дають можливість  ефективно використовувати математичні методи оптимізації для пошуку оптимальної аеродинамічної компоновки; використовувати та вдосконалювати методи і засоби апроксимації та інтерполяції, структурно-параметричної оптимізації на основі створення багатопараметричних моделей, у тому числі з використанням багатокритерійних методів оптимізації.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Ефективно виконувати оптимізацію аеродинамічної компоновки ЛА, шляхом розробки та використання спеціалізованого інтегрованого прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу формування розрахункових моделей, в тому числі багатопараметричних моделей ЛА на ранніх стадіях проектування; застосовувати набуті знання й уміння під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостіні роботи.

Семестровий контроль

Залік

 

Дисципліна

Автоматизація проектування ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

6 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" та "Основи наукових досліджень".

Що буде вивчатися

Теорія, методика та практика автоматизації процесу проектування складного технічного об'єкта, зокрема, важкого транспортного літака.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Автоматизація проектування ЛА", дозволяють їм самостійно розробляти нові методи автоматизованого проектування елементів конструкції складних технічних об'єктів.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти методи, алгоритми та формати обміну даними між проектними моделями; розробляти інтегровані програмні засоби для автоматизації обміну даними між проектними моделями; розробляти методи і алгоритми оптимізації керування процесом проектування.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення при навчанні та у професійній діяльності; здатність враховувати економічні та управлінські аспекти виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки у професійній діяльності; здатність організовувати і використовувати сумісні обговорення методів вирішення нестандартних задач проектування.

Інформаційне забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма прове-дення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

  

Дисципліна

Методи оптимального автоматизованого проектування збірних конструкцій

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

6 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" та "Основи наукових досліджень".

Що буде вивчатися

Методологія автоматизація процесу проектування складної збірної конструкції, зокрема планеру транспортного літака.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Методи оптимального автоматизованого проектування збірних конструкцій", дозволяють їм самостійно розробляти нові методи опитмального проектування багатоелементної механічної конструкції складного технічного об'єкту.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти методи, алгоритми та формати обміну даними між проектними моделями; розробляти інтегровані програмні засоби для автоматизації обміну даними між моделями деталей збірної конструкції; розробляти методи і алгоритми оптимізації структури і властивостей елементів механічної конструкції.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології та інтегроване програмне забезпечення при навчанні та у професійній діяльності; здатність розробляти математичні моделі агрегатів та елементів збірних конструкцій; визначати перелік вихідних даних, неообхідних для побудови розрахункових математичних моделей елементів складних збірних конструкцій, зокрема конструкцій літаків і вертольотів транспортної категорії; визначати схеми обміну даними між проектними моделями.

Інформаційне забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма прове-дення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

  

Дисципліна

Математичні методи оптимального проектування ЛА

Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс

1

Обсяг

6 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Об'єктно-орієнтоване програмування та створення БД" та "Основи наукових досліджень".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів оптимізації структур механічних конструкцій ЛА і параметрів їх елементів, самостійної розробки відповідних математичних моделей як в інтегральному (параметричному) вигляді, так і з використанням методів числової апроксимації.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які студенти отримують під час  вивчення дисципліни "Математичні методи оптимального проектування ЛА", дозволяють їм самостійно розробляти нові спеціалізовані методики автоматизованого проектування конструкцій ЛА, і практично їх реалізовувати шляхом розширення функціональних можливостей CAE-систем.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти спеціалізовані математичні моделі конструкцій ЛА, зокрема ракет-носіів, які дають можливість  ефективно використовувати методи числового диференціювання для пошуку оптимальних проетних рішень; використовувати та вдосконалювати методи, засоби та прийоми апроксимації та інтерполяції, структурно-параметричної оптимізації на основі створення скінченно-елементних моделей конструкцій повітряно-космічних ЛА, у тому числі з використанням багатокритерійних методів оптимізації; використовувати та вдосконалювати методи апроксимації кусково-безперервними функціями складних механічних конструкцій.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Ефективно використовувати сучасні CAE-системи, шляхом розробки та використання спеціалізованого інтегрованого прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу формування розрахункових моделей, в тому числі скінченно-елементних моделей силових конструкцій складних технічних об'єктів; застосовувати набуті знання й уміння під час виконання магістерської дисертації та в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

 

PhD 1 курс

 1. Філософські засади наукової діяльності-1. Науковий світогляд та етична культура науковця.
 2. Філософські засади наукової діяльності-2. Філософська гносеологія та епістемологія.
 3. Іноземна мова для наукової діяльності-1. Іноземна мова для наукових досліджень.
 4. Іноземна мова для наукової діяльності-2. Іноземна мова наукової комунікації.
 5. Організація науково-інноваційної діяльності в авіа- та ракетобудуванні-1. Основи наукової діяльності.
 6. Організація науково-інноваційної діяльності в авіа- та ракетобудуванні-2. Інновації в авіа- та ракетобудуванні.

PhD 2 курс

 1. Сучасні інформаційні технології проектування конструкцій ЛА.
 2. Моделювання аеродинамічних явищ та процесів в умовах дозвукових, трансзвукових та надзвукових швидкостей.
 3. Організація науково-інноваційної діяльності в авіа- та ракетобудуванні-1. Основи наукової діяльності.
 4. Організація науково-інноваційної діяльності в авіа- та ракетобудуванні-2. Інновації в авіа- та ракетобудуванні.
 5. Педагогічна практика.
 6.  Моделювання впливу інтерференції елементів ЛА на розподіл аеродинамічних  навантажень.
 7. Принципи моделювання взаємодії нестаціонарних течій з пружним конструкціями.

Наша адреса: м. Київ, вул. Боткіна 1, Корпус 28 к.214

Our address: Kyiv, street Botkin 1, Building 28 room 214

Контактний телефон/Contact phone: +38 044 204 86 33

 

Завідувач кафедрою: Кабанячий Володимир Володимирович

  кімната 214, корпус 28

Пошта кафедри / Mail: arb.iat@kpi.ua

Сайт кафедри / Веб-сайт:  arb.kpi.ua